Amstelveense-minima
 

Nieuws en opinie

Zondag 26 maart 2023

Centrale Raad van Beroep (CRvB): onvolledige informatie geen reden voor intrekken bijstand
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft vorige week de gemeente Alphen aan den Rijn op de vingers getikt voor het intrekken van een bijstandsuitkering. Hoewel de betrokken inwoner van deze Zuid-Hollandse gemeente de zogeheten medewerkingsplicht schond door de gemeentelijke vragen niet volledig te beantwoorden, was dit volgens de raad onvoldoende reden om zijn bijstandsuitkering met terugwerkende kracht in te trekken. Deze uitspraak is natuurlijk van groot belang voor andere Nederlandse gemeenten, waaronder Amstelveen. Op de website van Zorg & Sociaalweb kunt het volledige artikel lezen, zie https://sociaalweb.nl/samenvatting/crvb-onvolledige-informatie-geen-reden-voor-intrekken-bijstand/


Vrijdag 24 maart 2023

Drie insprekers tijdens raadsgesprek over jeugdhulpverlening

Op woensdagavond 22 maart had in het gemeentehuis van Amstelveen het tweede raadsgesprek plaats tussen gemeenteraadsleden, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Jeugdhulp was ditmaal het thema. Aan het begin van de avond waren er drie insprekers: Wil Roode (FNV Uitkeringsgerechtigden), Ellen Steijvers en Anouk Beynon. Hun bijdragen treft u hieronder aan, plus de vragen van gemeenteraadsleden aan het drietal. Een uitvoerige nabeschouwing op dit raadsgesprek kunt u over enkele dagen verwachten in deze nieuwsrubriek. (Video's: Naomi Shanks, foto: Bart Stam)

 Van boven naar onderen: het inspreken door Wil Roode (1), Ellen Steijvers (2), Anouk Beynon (3) en de vragen van de raadsleden (4).
























Dinsdag 21 maart

 

Tweede raadsgesprek over jeugdhulp
Op woensdagavond 22 maart heeft het tweede raadsgesprek plaats in het gemeentehuis van Amstelveen. Jeugdhulp is het centrale thema nadat de eerste sessie (15 februari) vooral in het teken stond van maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en ouderenzorg. Wat kunnen we deze keer verwachten?
Op initiatief van de raadsleden Salou Chaara (D66) en Victor Frequin (VVD, inmiddels wethouder in buurgemeente Ouder-Amstel) houdt de gemeenteraad van Amstelveen in de eerste helft van 2023 drie raadgesprekken over het sociaal domein. Doel hiervan is dat raadsleden in gesprek gaan met Amstelveners en maatschappelijke organisaties over actuele thema’s. Dit om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.
Wat kunnen we van het tweede raadsgesprek verwachten? Net als in veel andere gemeenten is jeugdhulp een flinke uitdaging voor Amstelveen. In 2022 gaf de gemeente zo’n 23 miljoen euro uit aan jeugdzorg maar kwam alsnog negen miljoen euro tekort. Ook het personeelstekort in deze sector is een groot probleem.
Elders is de situatie overigens niet veel beter. Het Parool van dinsdag 14 maart berichtte over de situatie in Amsterdam. In de hoofdstad dreigen duizend jongeren vanaf 2024 professionele hulp te moeten missen door forse gemeentelijke bezuinigen op de jeugdzorg. In De Volkskrant van zaterdag 18 maart constateert Sharon Stellaard, die onlangs is gepromoveerd aan de VU op jeugdzorg in Nederland, dat er sinds 1976 nauwelijks vooruitgang is geboekt.

Breed scala aan problemen
Terug naar Amstelveen. Hier ontvangen jaarlijks zo’n 2200 jongeren een vorm van jeugdhulp. Per maand komen er zeventig tot tachtig nieuwe gevallen bij. Het gaat om een breed scala aan problemen. Opvoedingsproblemen, eetstoornissen, autisme, depressies, angst- en ontwikkelingsstoornissen zijn enkele voorbeelden. Veel hulptrajecten duren jaren. De laatste jaren is de behoefte aan zorg ook nog eens sterk gegroeid.
Tot 2015 was jeugdhulp een taak van het Rijk, maar die hevelde deze taak in 2015 over naar de gemeenten die dit ook nog eens voor minder geld moesten doen. “De extra gelden van het Rijk, stoppen we in 2023 structureel in de jeugdzorg,” zei wethouder Marijn van Ballegooijen in oktober. “Toch moeten we dan alsnog zo’n vijf miljoen bijpassen.”

Vroege signalering
Een vroege signalering van problemen bij jongeren moet volgens Van Ballegooijen de kern van het beleid worden. Dit om te voorkomen dat later uitgebreide én dure zorg nodig is. Hierbij spelen huisartsen en scholen een belangrijke rol. “Bij zeventien huisartsen in Amstelveen loopt momenteel een proef met praktijkondersteuners, gericht op jongeren,” aldus beleidsmedewerker Monique Engelsma. “Het werkt goed en daarom willen we deze pilot uitbreiden.”
Voordat het raadgesprek over jeugdhulp om 19.30 van start gaat, zijn er om 19 uur drie inwoners van Amstelveen die zullen inspreken. Wil Roode (FNV Uitkeringsgerechtigden) en Ellen Steijvers spreken over jeugdhulp in Amstelveen, Anouk Beynon gaat in op de Wmo en de jeugdproblematiek.

Expats en minima
Het eerste raadsgesprek op woensdag 15 februari stond dus in het teken van maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en (ouderen)zorg. Wil Roode en Ellen Steijvers openden deze avond als insprekers. Roode hekelde het verschil in benadering van expats en bijstandsgerechtigden. Terwijl voor expats bijna letterlijk de rode loper wordt uitgelegd en geen inspanning te veel lijkt, benadert de gemeente Amstelveense minima met argwaan en wantrouwen. Het duidelijkste voorbeeld is volgens haar dat expats alle informatie krijgen over taalcursussen en wat al niet terwijl er voor minima geen folder of brochure te vinden in het gemeentehuis, zowel bij de receptie als AA Werkplein. Inmiddels is dit manco opgelost.
Ellen Steijvers vertelde met enkele aansprekende voorbeelden wat er misgaat in de communicatie en bejegening tussen de gemeente Amstelveen en haar kwetsbare inwoners die al snel de draad kwijtraken in de (digitale) bureaucratie. Zij vroeg de aanwezige raadsleden en ambtenaren om meer compassie en betrokkenheid. Toen zij hen vervolgens vroeg om te gaan voor een ander, meer proactief en vriendelijk beleid, bleef het helaas ijzingwekkend stil. “Jammer dat jullie als gemeente jullie positie niet willen innemen,” aldus een teleurgestelde Steijvers.

Veel suggesties
In de vervolgsessie gingen alle deelnemers aan het raadgesprek – raadsleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en individuele burgers – met elkaar in gesprek in vijf aparte sessies. Tijdens de centrale presentatie van de resultaten kwamen enkele begrippen steeds terug: aandacht voor de menselijke maat, meer hulp en begrip voor inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn, minder bureaucratie en eenvoudigere formulieren, een betere telefonische en fysieke bereikbaarheid van het gemeentehuis en terugkeer van het inloopspreekuur bij het Amstelveenloket. En een beetje vriendelijkheid en een proactieve houding kunnen ook geen kwaad!
Wethouder Marijn van Ballegooijen beloofde de aanwezigheid dat hij samen met zijn ambtenaren serieus naar alles suggesties gaat kijken. Dat leidde bij de raadsleden Stieneke Kruijer (GroenLinks) en Emiel Sjaardema (50Plus), wel tot de vraag wat er uiteindelijk gaat gebeuren met al die suggesties, ook al heeft de gemeente Amstelveen dan sinds kort… een projectleider menselijke maat!


Zaterdag 18 maart 2023

FNV: IOW voor werkloze zestigplussers moet blijven
Zestigplussers zonder werk moeten een beroep kunnen blijven doen op de IOW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen). Dat bepleit de FNV in een brief die de vakbond onlangs (28 februari) heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De regeling zou per 1 januari 2024 worden afgeschaft maar is volgens de vakbond nog steeds hard nodig. De IOW is een uitkering voor zestigplussers na hun WW-periode en bedraagt circa 1250 euro bruto per maand.
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Helaas nemen werkgevers ook in de huidige, krappe arbeidsmarkt vrijwel geen werkloze zestigplussers aan. Als mensen hun pensioen naar voren halen, moeten ze dat grotendeels opeten. Dat geldt ook voor hun spaargeld, hun eigen huis of het inkomen van hun partner. Wij roepen het parlement op van de IOW een structurele regeling te maken!”
Oververtegenwoordigd
Het aantal oudere werkzoekenden met IOW-uitkering schommelt al enkele jaren tussen de negen- en tienduizend per jaar. Weliswaar is de arbeidsmarktpositie van vijftigers de laatste jaren verbeterd maar die van zestigers blijft achter. Ook in de WW blijft deze groep relatief oververtegenwoordigd.
De FNV vindt dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in oudere werkzoekenden, bijvoorbeeld via de regionale werkcentra. Hierin moeten de overheid, vakbonden en werkgevers intensief samenwerken. De harde realiteit is echter dat het oudere werkzoekenden vaak niet lukt om aan het werk te komen, hoe graag ze dat ook willen. Voor hen moet de IOW een ultiem vangnet blijven. De FNV zal rond 30 maart hierover een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. (Foto: www.fnv.nl).
 

Dinsdag 14 maart 2023

'Kerk in Actie' van protestante kerken tegen armoede

De protestantse kerken in Nederland zijn gisteren gestart met 'Kerk in Actie' tegen armoede in Nederland. Men vindt het - terecht - onverteerbaar dat er ruim een miljoen Nederlanders in armoede leeft, zoals blijkt een recent rapport van het Centraal Plan Bureau.
De Protestantse Kerk roept mensen, leden en niet-leden, op om levensmiddelen te doneren aan Voedselbank Nederland. Samen met deze non-profitorganisatie kunnen mensen bij de kerken een speciale inzameldoos krijgen en een lijst met door de Voedselbank geselecteerde levensmiddelen. Daarnaast roept de Protestantse Kerk  buurtbewoners op, zowel gelovigen als niet-gelovigen, om inleverpunten op te zetten. Voorts is er op woensdag 29 maart van 20-21 uur een speciaal webimar voor iedereen die meer wil weten over 'Kerk in Actie'.
Vandaag, dinsdag 14 maart, besteden veel landelijke en regionale dagbladen aandacht aan deze actie. Voorbeelden zijn het Friesch Dagblad en het Utrechts Nieuwsblad. Voor meer informatie, zie  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/.


Maandag 13 maart 2023

Centraal Economisch Plan (CEP)

Meer Nederlanders onder de armoedegrens in 2024
Hoewel de koopkracht in 2024 met twee procent stijgt, neemt volgend jaar ook de armoede in Nederland toe. Dit blijkt uit het Centraal Economisch Plan 2023, kortweg CEP. Dit is de nieuwste raming die het CPB (Centraal Plan Bureau) op donderdag 9 maart heeft gepubliceerd.
Volgens het CPB stijgt de armoede in 2024 van 4,7 procent naar 5,8 procent van de bevolking. Oorzaak is dat een aantal tijdelijke inkomensmaatregelen voor de laagste inkomens volgend jaar eindigt.
In een toelichting zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp: “We zien koopkrachtherstel nu de inflatie daalt en de loongroei aantrekt. Maar door het wegvallen van tijdelijke overheidssteun stijgt in 2024 het aantal mensen onder de armoedegrens juist weer.” Meer informatie over armoede in Nederland en over het totale Centraal Economisch Plan 2023 vindt u op: 

https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2023  en  

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Raming-Centraal-Economisch-Plan-CEP-2023.pdf.

Donderdag 9 maart 2023

Podcast Platform Amstelveense Minima

Deel 1: het Amstelveense pauperparadijs

Het Platform Amstelveense Minima zal vanaf vandaag regelmatig podcasts gaan plaatsen op deze website. De eerste podcast van Wil Roode is getiteld 'Het Amstelveense pauperparadijs'. Hierin stelt zij kritische vragen bij het huidige armoedebeleid van de gemeente Amstelveen. Veel luisterplezier! (U kunt de podcast beluisteren door eerst op de onderstaande link te klikken. Vervolgens gaat u naar 'voortgang downloads', wacht tot het downloaden helemaal is voltooid. 'Voortgang downloads' vindt u in de bovenste taakbalk van uw desktop, laptop of tablet).




Donderdag 9 maart 2023

Gemeente Amstelveen reageert op kritiek witgoedactie

De gemeente Amstelveen reageert in het Amstelveens Nieuwsblad van woensdag 8 maart op de kritiek van het Platform Amsterdamse Minima en individuele inwoners op de huidige witgoedactie. Met een voucher (cadeaubon) kunnen Amstelveners met een minimuminkomen een nieuw, energiezuinig apparaat aanschaffen, zoal een koelkast of wasmachine. Alleen blijkt dat het aantal mensen dat een brief heeft ontvangen met een aanvraag code (vierduizend) veel hoger is dan de duizend tegoedbonnen. Binnen een mum van tijd kon men zich niet meer aanmelden.
De gemeente laat weten dat uit een soortgelijke proef in een andere gemeente blijkt dat veel vouchers niet worden ingewisseld. In deze gemeente, waarvan de naam niet wordt omhuld, kregen maar liefst 50.000 mensen een brief in de bus en werden maar 1100 energiezuinige apparaten aangeschaft. Hierdoor kunnen mensen op de wachtlijst alsnog een cadeaubon krijgen maar onduidelijk is hoeveel dit er zijn. Op 18 april wil de gemeente Amstelveen de balans opmaken om te kijken hoeveel apparaten de Amstelveense minima daadwerkelijk hebben aangeschaft. Bij elektronicazaken als DIS en Koudijs in Amstelveen en BBC in Amsterdam-Buitenveldert zijn inmiddels 131 vouchers zijn besteed. Zie voor het volledige artikel:
  https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/maatschappelijk/906039/reactie-op-kritiek-witgoedactie-gebaseerd-op-ervaringen-andere-

Zondag 5 maart 2023

Goudeerlijk en toch een steekproef!
Bijstandsgerechtigden in Amstelveen die hun uiterste best doen om betaald werk te vinden, geen illegale neveninkomsten hebben en hun financiën op orde hebben, kunnen toch te maken krijgen met een steekproef van de gemeente. Alle bankrekeningen moeten dan op tafel komen, ook al is er geen enkele reden om fraude te vermoeden. Amstelveen blijkt al jaren tien procent van de bijstandsgerechtigden te controleren. Gewoon omdat het mag van de vermaledijde Participatiewet.
Een Syrische statushouder woont al een aantal jaren in Nederland en probeert uit alle macht een betaalde baan te krijgen. Dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan! In de tussentijd heeft hij recht op een bijstandsuitkering. De nieuwe Amstelvener solliciteert zich een slag in de rondte maar vindt nog altijd niet een geschikte baan. Daarom vult hij in de tussentijd netjes de door de lokale overheid gevraagde gegevens in.

Ook van de kinderen

Toch krijgt hij begin maart 2023  de opdracht van de gemeente Amstelveen om alle financiële gegevens aan te leveren tussen 1 juli en 30 september 2022. Niet alleen van hemzelf maar ook van de overige gezinsleden, inclusief de financiën van de kinderen tot achttien jaar. De rekeningen courant, alle spaarrekeningen en wat al niet, de gemeente kan er geen genoeg van krijgen. De Syriër levert alles netjes aan maar vraagt zich toch af waarom de gemeente alles van hem wil weten, ook op financieel gebied.

De hoogste tijd om Wil Roode van het Platform Amstelveense Minima in te schakelen! Zij is kaderlid van de FNV Afdeling Uitkeringsgerechtigden Groot Amsterdam. Samen met haar cliënt belt zij met de klantmanager van de gemeente, met de vraag waarom de Syriër eruit wordt gepikt en wat er gebeurt met zijn gegevens. Het antwoord is ontluisterend: er is geen enkele reden om de man te verdenken, hij is ‘toevallig’ eruit gerold. Dit omdat de gemeente volgens de Participatiewet cliënten mag controleren. “Het gaat om een aselecte steekproef. Elk jaar controleert de gemeente tien procent en noemen dit een themacontrole. Er is geen enkele reden om meneer te verdenken van “ fraude.”’ Maar waarom wordt hij er dan uitgepikt: geen idee. De Syrië er heeft liever dan de gemeente zijn gegevens niet opslaat in de gemeentelijke databank, waarom gebeurt dit dan: opnieuw geen idee.

De gemeente Amstelveen heeft het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd als het gaat om vertrouwen. Althans volgens het interview met  de wethouder van woensdag 1 maart in het Amstelveens Nieuwsblad. De eerste stap lijkt nog te moeten worden gemaakt….


Donderdag 2 maart 2023

Folders minima ook op Werkplein AA

 

Een bekend gezegde in het Nederlands is de aanhouder wint. Dit geldt zeker voor de klachten over het ontbreken van folders voor Amstelveense minima in het gemeentehuis. Vooral Wil Roode, initiatiefnemer van deze website en het Platform Amstelveense Minima, heeft steeds opnieuw aangegeven dat het essentieel is dat mensen met een minimuminkomen belangrijke informatie niet alleen digitaal kunnen opvragen maar ook via 'ouderwetse' brochures en folders op papier. Zeker degenen die niet zo digitaal vaardig zijn en wellicht niet beschikken over een eigen computer of laptop.

Maar dankzij het doorzetten van Roode, die ook ex-burgerraadslid is en kaderlid Uitkeringsgerechtigden bij vakbond FNV, zijn de folders er nu toch gekomen. Eerst in de centrale hal bij de receptie en sinds deze week ook bij Werkplein AA (Foto: Wil Roode).


Woensdag 1 maart 2023

Amstelveen betaalt eerste deel energietoeslag 2023 uit
Amstelveners die de 1300 euro aan energietoeslag voor 2022 hebben ontvangen, krijgen deze maand automatisch de eerste vijfhonderd euro voor 2023, aldus wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen). Het Rijk heeft gemeenten namelijk gevraagd ook dit jaar de energietoeslag uit te keren aan inwoners met een laag inkomen. Hiervoor is een wetswijziging nodig die in juni 2023 ingaat.
“Hierop willen we niet wachten omdat veel mensen nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen,” aldus de PvdA-wethouder. “Daarom keren we in maart vijfhonderd euro uit.” Zodra de wetswijziging een feit is, krijgen de mensen het restant van hoogstwaarschijnlijk achthonderd euro.
In Amstelveen heeft inmiddels 93 procent de energietoeslag over 2022 ontvangen. Van Ballegooijen: “Ik roep huishoudens die dit nog niet hebben gedaan, op dit alsnog te doen. Zij kunnen de energietoeslag van vorig jaar met terugwerkende kracht aanvragen tot en met 30 april.” Dit kan via  https://www.amstelveen.nl/energietoeslag . Minima kunnen een aanvraag ook doen met een formulier op de receptie van het raadhuis, of per e-mail (amstelveenloket@amstelveen.nl).
Amstelveners die advies of hulp nodig hebben bij het invullen, kunnen terecht bij het Financieel Café. Dat is op dinsdagen van 10-12 uur in ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, op woensdagen (10-12 uur) in wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, en eveneens op woensdagen van 17-19 uur in Buurtkamer Keizer Karelpark MOC aan Lindenlaan 75. (Bron:  www.amstelveenweb.com)

Donderdag 23 februari

Soap witgoedactie duurt voort
Wat in oktober 2022 begon als een veelbelovend initiatief om Amstelveense minima te helpen met de aanschaf van een nieuwe, energiezuinige wasmachine of vaatwasser, is inmiddels uitgelopen op een nachtmerrie: de witgoedactie van wethouder Floor Gordon. De betrokken Amstelveners hebben hun vertrouwen in deze actie inmiddels volledig verloren.

Op 27 oktober kondigde D66-wethouder Floor Gordon (duurzaamheid) vol trots de nieuwe witgoedactie aan op de gemeentelijke website. Inwoners van Amstelveen met een minimuminkomen zouden een voucher (cadeaubon) van 500 euro krijgen voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine, vaatwasser, koelkast, koelvriescombinatie of wasdroger. Goed voor het milieu en vooral goed voor de portemonnee van deze veelgeplaagde doelgroep. “Gemiddeld kan de vervanging van een tien jaar oud witgoedapparaat door een nieuw exemplaar zo’n 160 euro per jaar opleveren aan vermindering van de energiekosten,” aldus Gordon in het persbericht. Alle inwoners die in 2022 de energietoeslag van 1300 euro kregen, zouden een brief ontvangen.

Verdubbeling
So far so good. Alleen bleef het maanden stil en zat de doelgroep dag in dag uit met smart te wachten op de brief van de gemeente waarmee zij de voucher konden aanvragen. Wel kwam er eind januari interessant nieuws uit het gemeentehuis, nota bene tijdens een vergadering van de Participatieraad Sociaal Domein (PSD). Gezien de grote belangstelling had het gemeentebestuur besloten het aantal vouchers te verdubbelen van vijfhonderd naar duizend.
Op dinsdag 14 februari viel bij de geselecteerde Amstelveners dan eindelijk de felbegeerde brief op de deurmat. Met een unieke code konden zij hun cadeaubon activeren, om bij elektronicazaak BCC in Amsterdam-Buitenveldert bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine of vaatwasser aan te schaffen. Bliksemsnel handelen was geboden want de brief bleek naar maar liefst vierduizend Amstelveners  te zijn gestuurd. Een kans dus van 25 procent, iets hoger dan een rondje Russische roulette (16,6 procent). Was men net met vakantie of niet zo digitaal vaardig; jammer dan! Binnen twee dagen waren alle bonnen op en moesten de achterblijvers tandenknarsend plaatsnemen op de wachtlijst.
Dit leidde uiteraard tot veel kritiek en woedende reacties van mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien en de waardebonnen zeer goed kunnen gebruiken. Een slimmerik informeerde nog bij de Kansspelautoriteit of de gemeente Amstelveen met de witgoedactie misschien de Wet op de Kansspelen had overtreden maar dat bleek niet het geval te zijn.

Alleen Gordon ziet het wel zitten
De enige die het allemaal positief inzag was de wethouder zelf. Het feit dat de cadeaubonnen in een recordtempo op waren, was volgens haar een teken van de grote betrokkenheid. Bovendien maken de Amstelveners op de reservebank volgens Gordon over twee maanden opnieuw kans. Dit omdat er altijd mensen zijn die hun voucher niet gebruiken in deze periode.
Dit laatste lijkt slechts voor een enkeling te zijn weggelegd, gezien de snelheid waarmee de cadeaubonnen werden aangevraagd. Daarnaast is het volstrekt onduidelijk wie er dan als eersten aan de beurt komen. De enige reële hoop voor de ongelukkigen is dat de gemeente Amstelveen bezwijkt onder de zware kritiek en alsnog besluit de witgoedactie fors uit te breiden.

“Wij weten van niks!”
En dan de aankoop zelf. Amstelveen heeft al jaren geen BCC-vestiging meer in het Stadshart. Hierdoor moeten mensen uitwijken naar het Gelderlandplein in Buitenveldert. Voor mensen zonder eigen vervoer is dat onhandig. Daarom heeft de gemeente nu besloten dat mensen hun cadeaubonnen ook kunnen besteden bij elektronicazaak Dis aan de Lindenlaan. Alleen weet men daar van niets door de gebrekkige communicatie: de filiaalhouder en zijn medewerkers werden volkomen verrast door de vele aanvragen. Misschien niet helemaal verwonderlijk: volgens goed Nederlands gebruik heeft de gemeente twee partijen ingeschakeld voor de uitvoering: het Regionaal Energieloket en Groupcard (uitgifte cadeaubonnen).
De soap wordt ongetwijfeld vervolgd!


Zaterdag 18 februari 2023

Blog

Het is ijskoud in Amstelveen

Als alle kansen gelijk zijn

Super, jippie, hoera, wat een geluk, eindelijk! Eindelijk die energieverslindende, -opslurpende en prijsopdrijvende ijskast de deur uit. Vijftien jaar oud. Na jaren van trouwe dienst is de ijskast een sta in de weg geworden. Het is niet alleen een stinkkast maar ook aangevreten door de roest, wat het eten voor je bloedjes van kinderen in feite een aanslag op het leven van die schatjes is geworden. Hij vreet energie. Het is in huis kouder dan in de ijskast zelf!
Maar ja, van die bijstandsuitkering of het lullige minimumloon valt weinig tot niets te sparen. Bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente zou toch wel helpen? Jammer, mispoes, pech gehad! U had moeten sparen, sparen, sparen! Ja maar, waarvan dan?

En dan, halleluja, super, fantastico!!! Het zal toch niet echt waar zijn? Eerlijk? Ja! Echt waar, de gemeente heeft een fonds met geld voor ons. Eindelijk! Het onding kan de deur uit en bij BCC mag ik een ijskast lopen met de kadobon, waarvoor ik een brief op de deur mat krijg van de gemeente. Ik mag meedoen met het kansspel!

Hoera 🥳… of wacht even: ik blijk mee te doen aan een gemeentelijke loterij! Ik pis naast de pot. De jackpot is aan mij voorbij gegaan.
Nooit geweten dat je als minima kon meedoen aan een spel voor de armen. Want dat is het: een spelletje bedacht door de vertegenwoordigers van het volk. Voor die energiefixer mocht ik ook door naar de gevangenis in plaats door naar start. De start voor energiebesparende middelen wel te verstaan.

Wie bedenkt zoiets? Een loterij voor de armen? Blij gemaakt met heel veel dode mussen. Want na de aankondiging door de wethouder met haar fris en fruitig persbericht - ik dacht eindelijk die koude kast de deur te wijzen -,  kwam de vertraging in het feestje voor de poor people. Het was zo druk met het besturen van de stad dat de armzaligen nog even moesten wachten voor ze mee konden dingen naar een nieuw apparaat.
Voor de partijen die het zo goed voor hebben met ons, ‘de paupers’, hierbij een warm advies. Jullie hebben nog een lange weg te gaan als jullie willen dat wij de overheid weer gaan vertrouwen.

Wil Roode


Donderdag 16 februari 2023

Thema-avond schulden op 7 maart in Pakhuis de Zwijger

Op dinsdag 7 maart houden de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een gezamenlijke thema-avond, getiteld ‘Ik heb schulden, wat nu?’ Sprekers zijn LCR-voorzitter en oud-tweedekamerlid Fatma Koşer Kaya, Tamara Madern (lector schuldpreventie en vroegsignalering Hogeschool Utrecht) en Stella de Swart. Zij is expert op het gebied van armoede en schulden en auteur van het boek ‘Armoede krijg je gratis’.

Mensen met schulden komen vaak pas in actie als hun openstaande rekeningen en vorderingen hoog zijn oplopen. Er bestaan er allerlei hulpprogramma’s om deze groep al bij beginnende schulden te helpen, maar hoe zorgen we ervoor dat mensen zich ook daadwerkelijk laten helpen? Deze vraag speelt een belangrijke rol tijdens de thema-avond. Onlangs heeft de Landelijke Cliëntenraad studenten van de Technische Universiteit Delft verzocht om samen met MUZUS – een ontwerpbureau voor sociale vraagstukken – hier onderzoek naar te doen.

In Pakhuis de Zwijger presenteren de onderzoekers de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook gaan zij in gesprek met aanwezigen die zelf ervaring hebben met schulden, experts uit de praktijk en wetenschappers. Daarbij gaat het erom om antwoord te geven op vragen als: hoe zorgen we ervoor dat mensen sneller hulp zoeken bij beginnende schulden en hoe kunnen we dit onderzoek gebruiken om de schuldhulpverlening te verbeteren.

Aanmelden voor deze gratis thema-avond kan zowel voor de zaal in Pakhuis de Zwijger zelf (Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam) als online via  https://share-eu1.hsforms.com/1VR824X47QeKlTy-lofHcRQetbyh of  https://dezwijger.nl/programma/ik-heb-schulden-wat-nu/make_reservation.

Woensdag 15 februari 2023

Verkeerde energielabels voor Amstelveense huurwoningen
Een tochtig huis huren van een woningcorporatie die niet wil isoleren omdat de woning – althans op papier - een goed energielabel heeft. Dit overkomt bewoners van huurflats aan de Ambrosiuslaan in Amstelveen, eigendom van Eigen Haard. Ruim een jaar geleden benaderden zij het consumentenprogramma Radar van AVRO-TROS.
Diverse maken klaagden de bewoners bij Eigen Haard dat het energielabel van hun woning (A, B of C) niet kon kloppen maar kregen ze steeds nul op het rekest. Ten einde raad besloten ze om tv-programma Radar in te schakelen dat maandag 13 februari uitgebreid aandacht besteedde aan dit onderwerp. Het consumentenprogramma van AVRO-TROS schakelde een onafhankelijk energie-expert om vast te stellen wat nu de werkelijke energielabel is van deze huurappartementen uit de jaren zestig.

Te rooskleurig
De energiedeskundige onderzocht drie appartementen aan de Ambrosiuslaan die in 2020 een energielabel kregen. Destijds golden andere regels, waardoor deze flats gunstig uit de bus kwamen. De praktijk is echter anders.
“Dit kan onmogelijk energielabel A zijn!” zegt een van de bewoners. “We stoken voor de hemel, hebben dubbel glas uit 1987 maar geen spouwmuurisolatie of tochtstrippen en enorme raampartijen.” Twee flats met een A-label zakken in de herkeuring naar C en zelfs D. Een flat (B-label) boven niet-geïsoleerde garageboxen komt zelfs uit op een G-label, het laagste niveau.
Eigen Haard laat in een reactie weten zich eerst te richten op het energiezuinig maken van sociale huurwoningen met het laagste energielabel (E,F en G). En omdat de huizen in Amstelveen op papier een goed label hebben, moeten de bewoners wachten op een herkeuring. Dat betekent dat Eigen Haard hun huur mag verhogen, de bewoners een hoge energierekening moeten ophoesten en de woningen niet verduurzaamd worden voor 2030, als hun huidige energielabel afloopt. Groot onderhoud staat pas gepland over vijf jaar, aldus een woordvoerder in de uitzending.

Veel energiearmoede
TNO publiceerde onlangs een rapport over energiearmoede. Er zijn nu ruim 600.000 huishoudens in Nederland met een laag inkomen die een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning hebben. Bijna zeventig procent woon in een sociale huurwoning. De overheid heeft besloten woningcorporaties vanaf 2030 huurwoningen met energielabel E, F of G niet meer mogen verhuren. Om geld vrij te maken voor het verduurzamen van deze huizen, heeft de overheid de verhuudersheffing tijdelijk afgeschaft. Omdat de focus dus op huizen met een E, F en G label ligt, komen huurders met een 'goed label' onderaan de isolatie-lijst. Dit terwijl Radar na een oproep bijna tweehonderd klachten kreeg van huurders die menen dat hun A-, B- of C-label niet klopt en veel lager is.
Het Amstelveense D-66 raadslid Maarten de Haan wil bewoners van sociale huurwoningen helpen met de juiste energielabels. De gemeente Amstelveen moet volgens hem deze huurders een onafhankelijk energieadviseur of een energiecoach gratis ter beschikking  beschikbaar stellen die een second opinion van de woning kunnen maken. Zo’n nieuwe beoordeling koste tussen de 200 en 400 euro per woning. Hij wil dit aan de orde stellen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op woensdag 22 februari.
Ook het CDA in Amstelveen vindt dat er actie moet worden ondernomen. Fractievoorzitter Arjen Siegmann: “Mensen moeten kunnen vertrouwen op de labels. Het siert Eigen Haard niet dat de woningcorporatie zo geheimzinnig doen over de energielabels. Iedereen snapt dat een oude woning niet fantastisch geïsoleerd is, maar wees daar dan gewoon eerlijk over!”

U kunt het item van Radar terugkijken op:  https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/gegoochel-met-energielabels-zet-huurders-in-de-kou/

Dinsdag 14 februari 2023

Weinig vooruitgang in Amstelveense armoedebeleid
Op 25 mei 2021 besteedde lokale omroep RTVA uitgebreid aandacht aan armoede in Amstelveen. De conclusie was dat ook onze ‘rijke’ gemeente kampt met structurele armoede die zo’n 5500 inwoners (zes procent van de bevolking) keihard treft. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en vraagt www.amstelveense-minima.nl zich af of de situatie is verbeterd. Het antwoord op die vraag is helaas een krachtig ‘nee!’.
Het programma ‘1 Amstelveen’ van RTVA over actuele politieke thema’s bestaat helaas niet meer, maar gelukkig hebben we de uitzendingen nog op YouTube! Op 25 mei 2021 had presentator Roel Smit (foto) drie gasten aan tafel om te praten over lokale armoede. Dit waren Barrie Rol, alleenstaande pleegmoeder met een bijstandsuitkering, Wil Roode (burgerraadslid, bestuurslid van de Voedselbank Amstelveen en FNV-kaderlid) en VVD-raadslid Victor Frequin, de nieuwe wethouder van buurgemeente Ouder-Amstel.
Volgens Barrie Rol, die enige schroom moest overwinnen om haar verhaal te vertellen voor de camera, heeft zij sinds haar komst naar Amstelveen in 2013 met louter wantrouwen te maken gehad van de gemeente. Haar keurig uitgewerkte draaiboek voor schuldhulpverlening raakte zoek in de ambtelijke mallemolen, sociaal rechercheurs lieten haar schaduwen en vroegen ongeoorloofd bij banken en de Belastingdienst haar gegevens op omdat zij meenden dat Rol fraudeerde, hetgeen niet het geval was. Ondertussen moest zij met haar drie pleegkinderen proberen het hoofd boven water te houden.

Alleen maar flexcontracten
Haar verhaal werd ondersteund door Wil Roode, tevens initiatiefnemer van deze website. Door haar grote netwerk als burgerraadslid, de Voedselbank en de FNV weet zij als geen ander dat ook in Amstelveen armoede een groot probleem is. Roode: “De bijstandsuitkeringen zijn veel te laag om fatsoenlijk van te leven, zelfs met alle toeslagen. Bovendien houdt de gemeente de armoede in stand door mensen steeds opnieuw van het ene slechts betaalde flexcontract naar het volgende te sturen. Zonder dat deze mensen perspectief hebben op goedbetaald werk dat aansluit op hun capaciteiten en ervaring.”
Ook houdt de gemeente volgens haar armoede in stand door mensen met lage inkomens bij elkaar te huisvesten, waardoor wijken achteruitgaan. Dit probleem doet zich onder andere voor in Groenelaan, Keizer Karelpark, Bankras en Kostverloren. Zaken waartegen Frequin weinig kon inbrengen. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van goede wil is, ook de ambtenaren van het sociaal domein.” Daar hadden zijn twee vrouwelijke gesprekspartners wel enige vraagtekens bij….
Opvallend was trouwens dat de vierde stoel leeg bleef. Wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) van Werk en Inkomen had geen zin om te komen omdat ‘mevrouw Roode te veel onwaarheden vertelt en er toch maar een welles-nietes discussie zou ontstaan waar de kijkers niet aan hebben’.

Nieuw armoedebeleid
Inmiddels zijn we 21 maanden verder en vindt www.amstelveense-minima.nl het de hoogste tijd om de balans op te maken. De coronacrisis is weliswaar verleden tijd maar de inflatie en de kosten voor levensonderhoud zijn sindsdien de hoogte in geschoten. Wel is de gemeente Amstelveen inmiddels begonnen met het vormgeven van een nieuw armoedebeleid voor de periode 2024-2028 dat, na een schier eindeloze reeks advies- en inspraakronden, op 27 september moet leiden tot een gloednieuw beleidsplan. Een maand later (18 oktober) moet de gemeenteraad dit plan haar zegen geven.

Niets veranderd
Is er sinds de uitzending in mei 2021 iets verbeterd voor minima in Amstelveen? Het antwoord op die vraag kan niet anders dan ‘nee’ luiden. Nog altijd leeft zes procent van de Amstelveense bevolking op of onder de armoedegrens. Verder blijkt uit dat slechts dertig tot veertig procent van deze doelgroep gebruikmaakt van bestaande regelingen en toeslagen. Dat heeft onder andere te maken met de gebrekkige communicatie van de gemeente die weinig tot geen rekening houden met mensen die niet zo digitaal vaardig zijn.
Inmiddels ligt ook het Werkplein AA, dat mensen in de bijstand aan betaald werk moet helpen, onder vuur. Mensen die verplicht naar een werkgever worden gestuurd, daar volwaardige werk verrichten maar geen euro salaris ontvangen onder het mom van ‘werkervaring opdoen’. En klantmanagers van het Werkplein die op het gemeentehuis ook nog eens een commercieel bedrijf runnen, genaamd Werkspirit. Mensen met een uitkering weten helemaal niet dat zij op het Werkplein AA in feite in gesprek zijn met dit commerciële bedrijf.
Van de twee onderzoeken over het Werkplein is er een nog steeds geheim. Deze gaat over de angstcultuur binnen deze organisatie. Helaas stelt de gemeenteraad van Amstelveen, die eigenlijk moet opkomen voor de kwetsbaarste inwoners, geen kritische vragen over deze gang van zaken. De raadsleden willen blijkbaar niet weten wat er allemaal aan de hand is.

Kritiek vanuit de raad
Op 14 december hadden veel partijen in de gemeenteraad kritiek op de plannen voor nieuw armoedebeleid van het college: geen langetermijnvisie, geen samenwerking met scholen, zorginstellingen, geen aandacht voor vrouwen – die de overgrote meerderheid van de eenoudergezinnen vormen – en inefficiëntie bij de huidige regelingen. En dan kan wethouder Van Ballegooijen wel trots melden dat er in dit jaar 50.000 euro extra beschikbaar komt voor armoedebeleid, dat is natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat.
OK, er is sinds januari 2,5 miljoen euro voor het ‘Bestedingsplan 2023 Noodfonds Stijgende Kosten’. Bedoeld om inwoners met een minimuminkomen, ondernemers en maatschappelijke instellingen te helpen die door de sterk gestegen prijzen (vooral energie) in acute problemen zijn gekomen. Voor de korte termijn gaat het om ruim een miljoen euro. Zo ontvangen chronisch zieken en gehandicapten een eenmalige uitkering van 200 euro. Gezinnen met schoolgaande kinderen ontvangen eenmalig € 75,- per basisschoolleerling en € 150,- voor middelbare scholieren. Een leuk initiatief maar ook hier feite niet meer dan een veredelde fooi.

Witgoedactie
En ook de witgoedactie is nog altijd niet gestart. Inwoners met laag inkomen die een nieuwe, energiezuinige wasmachine, droger, koelkast of vriezer aanschaffen, kunnen 500 euro subsidie krijgen van de gemeente. Wel heeft het college onlangs besloten de vijfhonderd vouchers te verdubbelen. Maar hoewel wethouder Floor Gordon de witgoedactie al op 27 oktober vol trots presenteerde op de gemeentelijke website, krijgt de doelgroep pas deze week het aanvraagformulier en de begeleidende informatie in de bus!

De uitzending van ‘1Amstelveen’ van RTVA van 25 mei 2021 kunt u terugkijken op: https://www.youtube.com/watch?v=-nTPcH6vt5k&t=45.  Duur circa 55 minuten. Foto: RTV Amstelveen.

Maandag 6 februari 2023

Opinie

Politiek=toneel
Sinds de gemeenteraad het woord ‘transparantie’ heeft geïntroduceerd, waarmee het in theorie openheid bedoelde en er vervolgens te pas en te onpas over praatte, is het gemeentelijke politiek allesbehalve open. Het gaat met die zogenaamde transparantie steeds verder achteruit. Het nieuwe vergadercircuit van de raad, waarop zogeheten verschillende vergaderingen ‘parallel’ worden gehouden, heeft in elk geval als voordeel voor de bureaucratie dat de media niet overal bij kunnen zijn, wat de kloof met de burger groter maakt. Trouwens, inwoners zullen óók niet alle gesprekken kunnen bijwonen.

Toen amstelveenblog.nl ontdekte dat het presidium (vergadering van voorzitters van de fracties) openbaar was, al werd het nooit aangekondigd, besloot de gemeenteraad als de bliksem daar een stokje voor te steken door middel van een geheel nieuwe verordening. Het presidium werd geheim en de gemeenteraad is het daar kennelijk volledig me eens. De achterkamer moest de achterkamer blijven.

Marktmechanisme
Eigenlijk vertegenwoordigen volksvertegenwoordigers het volk niet. Het gemiddelde raadslid zit er primair voor zichzelf. De verkiezingen zijn een marktmechanisme dat eenmaal per vier jaar wordt gebruikt om de eigen fractie zo groot mogelijk te maken. Het raadslidmaatschap levert, behalve andere voordelen, zeker in Amstelveen, een aardige bijverdienste op; ongeveer net zoveel als het totale inkomen van een bijstandsgerechtigde of AOW-er.

Inspreken
Er was een tijd dat ik dacht dat aan het inspreken voor de – inmiddels opgeheven – raadscommissies enige spontaneïteit ten grondslag lag. Als dat bij die commissies al zo was, tegenwoordig is dat in het gewijzigde vergadersysteem geenszins zo. De commissies zijn vervangen door raadsgesprekken, waar men vooral raadsleden ziet en zo nu en dan een inspreker ziet. Zeg maar een gewone burger die over een bepaald onderwerp zijn ei kwijt wil.

Zo’n raadsgesprek is er bijvoorbeeld woensdag 15 februari, op initiatief van coalitiepartijen VVD en D66, over het sociaal domein. Daar wilde Wil Roode, tot voor kort burgerraadslid voor de SP, als kaderlid van de FNV (sector Uitkeringsgerechtigden Groot Amsterdam) inspreken. Dat kon wel en toch ook weer niet. Officieel wel, maar officieus niet. De regels zeggen dat in zo’n gesprek, behalve op verzoek van raadsleden gehouden, ook inspraak door inwoners en andere belanghebbenden kan plaatsvinden. “De raad gaat graag met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek over zowel geagendeerde voorstellen als over niet-geagendeerde onderwerpen,” heet het officieel. Maar het is blijkbaar niet de bedoeling dat inwoners van dat recht massaal gebruik maken.

Criteria
Dat ambtenaren in wezen de dienst uitmaken en niet de zogenaamde volksvertegenwoordigers, bleek uit het antwoord de griffie op de mail van Roode. Even leek het erop dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 15 februari werd behandeld, want het onderwerp voor die eerste van drie meetings was ‘maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en (ouderen)zorg’. Maar men kan niet zomaar praten, want de discussie gaat over voorgekookte stellingen. “Er is tijdens deze bijeenkomst geen gelegenheid om in te spreken,” meldt de griffie. Dat kan wel bij andere raadsgesprekken, als niet-geagendeerd onderwerp, mits men al de maandag voorafgaande aan de sessie alvast de bijdrage mailt, zodat de griffie toetst of die voldoet aan ‘de criteria’. En als dat het geval is, krijgen raadsleden de bijdrage van tevoren te lezen. Ik zou wel eens willen weten wat die criteria precies zijn.

Mondelinge vragen
En ik in mijn onnozelheid maar denken dat raadsleden, net als de pers en de publieke tribune, niet weten wat er komt. Achteraf had ik dat kunnen weten natuurlijk. Ook de zogenaamde mondelinge vragen worden aan de wethouder en waarschijnlijk de hele gemeenteraad toegezonden, zodat het praten daarover in wezen toneelspel is. Elke spontaniteit is dus uit de politiek verdwenen. Zoals ik al dacht: het is gewoon toneel!
Fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen wil over de procedures rond mondelinge overigens praten in het dus geheime presidium. Op dit moment blijkt de ambtelijke griffie te bepalen of die wel acceptabel zijn of vervangen moeten worden door schriftelijke vragen. Die laatste hebben het nadeel dat de beantwoording ook schriftelijk door B&W plaatsvindt en redelijk lang op zich laat wachten. Voor urgente zaken vindt Becker dat niet realistisch. De griffie dwong hem zijn mondelinge vragen over het bedrag dat de gemeente aan boete kwijt aan de projectontwikkelaar van de geplande drie villa’s op de plek van café De Zwarte Kat niet te stellen, zegt hij. Ze waren natuurlijk wel binnen, zodat de dreiging die ervan uitging voor de gemeente tot een snel gemaakt gemeentelijk persbericht leidde. Becker stelt nu maar schriftelijke vragen. Met enige tegenzin, maar omdat de griffie van de gemeenteraad het zo wil. Transparantie? Kom nou!

Johan Th. Bos

(Dit artikel is op zaterdag 4 februari gepubliceerd op de nieuwssite Amstelveenblog.nl. Johan th. Bos is de oprichter en hoofdredacteur)


Vrijdag 3 februari 2023

Opinie

De armoedige sociale huur
De overheid is betrouwbaar en transparant, toch? Hoeveel onderzoeken naar armoede komen er nog?
Het is bekend dat onderzoeken naar armoede een bewuste vertragingstactiek zijn om geen maatregelen te hoeven treffen. Dat scheelt al snel een jaartje of vier in gemeentelijke begrotingen. Als je al het geld dat aan onderzoeken, organisaties en beleidsambtenaren wordt uitgegeven op een hoop zou vegen, dan zou niemand arm hoeven te zijn en komt het bloemetje weer terug op tafel!
Je zult maar huurder zijn van een sociale huurwoning en dan ook nog afhankelijk zijn van blokverwarming. De overheid zou in maart 2023 met nieuws komen hoe dit nu toch financieel moet worden opgelost. De kennelijk armlastige woningbouwverenigingen verkeren natuurlijk ook in armoede en hebben bedacht: we gaan het geld vast innen bij onze huurders van wie we weten dat ze dan linea recta kunnen oversteken naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Maar was het niet zo dat een woningbouwvereniging er was voor de huurders? Huurders die geen geld hebben om een woning te kopen? Huurders met blokverwarming die met torenhoge energie rekeningen zitten en ook nog eens de dupe zijn van de energiearmoede omdat de verhuurder de woningen niet hebben laten isoleren?
De gemeente maakt prestatieafspraken met de woningbouw, de woningbouwvereniging met huurders en wij met niemand. Daarom hierbij gratis en voor niets informatie die bekend is bij de gemeente en uw woningbouwvereniging: de verlaging voor alle huurders met een collectieve energie aansluiting (blokverwarming) moet voor 15 februari worden meegenomen in de huurprolongatie. Deze verlaging komt bovenop de al eerder afgehandelde verzoeken tot verlaging. De bedragen voor collectieve verlaging per type woning staan hieronder:

Wil Roode




Woensdag  1 februari 2023

Inschrijven 'Ons Vakantiekamp Amstelveen'
Ook dit jaar is er weer ‘Ons Vakantiekamp’ voor kinderen (5-14 jaar) uit Amstelveen en omgeving die zelf niet op vakantie kunnen. Zij kunnen tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie weer deelnemen aan een groot breed aantal activiteiten, zoals sport en spel en excursies. Dit jaar van maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus. 'Ons Vakantiekamp Amstelveen' bestaat al sinds 1947.
Inschrijven kan op woensdag 8 februari (19-21 uur) in Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 in Amstelveen. Er is plaats voor maximaal driehonderd kinderen die worden begeleid door zo’n 65 vrijwilligers. De kosten per kind bedragen € 14,50 (voor ouders met een Amstelveenpas) of € 62. Voor meer informatie kunt u bellen op 06-1549.0250 (maandag tot en met donderdag van 19-21 uur) of op de websites https://onsvakantiekamp.nl/ en https://www.facebook.com/OnsVakantiekamp.

Dinsdag 31 januari 2023

Inzamelingsactie ‘Op een lege maag kun je niet leren’ van AH en Voedselbank Amstelveen


Albert Heijn en Voedselbank Nederland houden van maandag 30 januari tot en met zondag 5 februari weer de landelijke actie ‘Op een lege maag kun je niet leren’. Ook in Amstelveen kunnen supermarktklanten voedingsmiddelen doneren aan lokale voedselbanken. Dit om schoolkinderen uit gezinnen met een minimuminkomen een goed ontbijt en ook gezonde maaltijden te kunnen geven.
Vier AH-vestigingen in Amstelveen doen mee aan deze inzamelingsactie mee. Dit zijn de Bourgondische Laan (Randwijck), Groenhof (Groenelaan), Brink (Middenhoven) en Maalderij (Bovenkerk). Klanten kunnen vooraf geselecteerde levensmiddelen, die bij elkaar staan in de winkels, doneren. Naast ontbijtproducten gaat het onder meer om pasta’s en groenten. “Er is veel behoefte aan deze producten en alle beetjes helpen,” aldus de Voedselbank.
Op zaterdag 4 februari staan vrijwilligers van Voedselbank Amstelveen bij de AH-filialen Groenhof en Bourgondische Laan om de producten in ontvangst te nemen. Bij het filiaal Maalderij in Bovenkerk krijgt de Voedselbank hulp van leden van Lions Mingle die de producten verzamelen.


Maandag 30 januari 2023

In Amstelveen staan bijna negenhonderd woningen leeg  

In Amstelveen stonden op 5 januari van dit jaar 868 woningen leeg. Dat meldt B&W in antwoord op vragen van VVD-raadslid Victor Frequin naar aanleiding van een bericht in Het Parool in december 2022. Hieruit bleek dat er Amsterdam 19.000 woningen leeg staan. Frequin wilde daarop weten hoe de situatie in Amstelveen is, ook per wijk. Ook de SP vroeg in 2022 aandacht voor dit probleem.
Leegstand betekent dat er zes maanden of langer niemand stond ingeschreven in de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP). De grootste concentratie bevindt zich momenteel in de Aquariusflat in de wijk Groenelaan. Deze flat staat momenteel leeg omdat woningcorporatie Eigen Haard de woningen laat renoveren en verduurzamen.
In september 2022 heeft het gemeentebestuur een brief gestuurd naar de eigenaren van onbewoonde panden . Zij moesten aangeven waarom de woning leegstaat, met het verzoek zich alsnog in te schrijven. Huiseigenaren die geen reactie gaven of mogelijk de Leegstandverordening overtreden, krijgen te maken met vervolgacties. De huidige verordening biedt volgens het gemeentebestuur voldoende mogelijkheden om leegstand in Amstelveen aan te pakken.
In september bleek ook dat er maar liefst 1499 woningen leegstonden in Amstelveen. Bij die telling was echter geen rekening gehouden met zogeheten frictieleegstand tot maximaal zes maanden. “Hierdoor is het beeld ontstaan dat de leegstand in Amstelveen ver boven het regionale gemiddelde lag maar dit blijkt niet zo te zijn,” aldus het college. Voor een goede vergelijking met andere gemeenten krijgt de gemeenteraad voortaan alleen cijfers over woningen die langer dan zes maanden geen bewoners hebben.

Schildersbuurt
De VVD-fractie informeerde in december specifiek naar leegstand in de Schildersbuurt. Het lijkt er volgens de liberalen op dat eigenaar URW (Unibail-Rodamco-Westfield) woningen lang leeg laat staan. Het college geeft daar geen rechtstreeks antwoord op maar geeft wel aan dat er in het Stadshart 84 woningen geen vaste bewoners hebben. Andere wijken met veel leegstand zijn Groenelaan, inclusief Aquariusflat, 147), Bankras (53), Elsrijk-Oost (60), Keizer Karelpark West (64), Keizer Karelpark Oost (61), Kostverlorenhof (31), Oude Dorp/Bovenkerk (45), Randwijck (46), Stadshart (84), Waardhuizen (42), Westwijk Oost (51) en Westwijk West (31). (Fotobijschrift: de Aquariusflat
in de wijk Groenelaan. Foto: Eigen Haard)


Maandag 30 januari 2023

Gemeenten massaal de fout in met energietoeslag
Tientallen Nederlandse gemeenten hebben hun inwoners foutief geïnformeerd over het aanvragen en uitkeren van de energietoeslag in 2023. Dit blijkt uit onderzoek van radioprogramma ‘Pointer’ (KRO-NCRV), elke zondag om 19 uur op NPO Radio1. Gemeenten mogen deze energietoeslag pas uitkeren als de Tweede Kamer akkoord is met de aanpassing van de Participatiewet maar dit gebeurt waarschijnlijk pas in juni. De energietoeslag is bedoeld voor minima die een inkomen hebben van maximaal 120 procent van het bijstandsniveau.
De foutieve informatie komt volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) doordat het Rijk zeer onduidelijk is geweest wanneer gemeenten het bedrag mochten uitkeren. Het lag steeds in de lijn der verwachting dat dit het vanaf januari 2023 zou kunnen. “Het kwam als een onaangename verrassing dat dit niet mocht”, aldus Peter Heijkoop van de VNG.
Een voorbeeld van verkeerde informatie komt uit Emmen. Op de gemeentelijke website staat nog steeds te lezen dat inwoners vanaf 1 februari de nieuwe energietoeslag kunnen aanvragen. Volgens een woordvoerder wordt dit morgen (dinsdag 31 januari) aangepast.
Stroomopwaarts is de uitvoeringsorganisatie die de energietoeslag regelt voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Op haar website stond eind december dat burgers die vorig jaar een energietoeslag ontvingen, in januari het volledige bedrag van 1300 euro zouden ontvangen voor 2023. Later heeft Stroomopwaarts dit bericht gerectificeerd. Voorzitter Anouschka Biekman betreurt dit: Zij had graag de energietoeslag nu al willen uitkeren omdat minima het geld nu hard nodig hebben. VNG bevestigt dit beeld. Volgens Anna Custers, lector armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, speelt slechte communicatie wantrouwen in de hand van burgers naar de overheid.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat “de nood vorig jaar hoger was”, waardoor gemeenten vooruit mochten lopen op de wetgeving. Dit jaar is het kabinet echter met aanvullende maatregelen is gekomen. Voorbeelden zijn het prijsplafond op energie en de verhoging van de huur-, zorg- en kinderbijslag, het kindgebonden budget en het minimumloon.
De uitzending van Pointer is te beluisteren via
  https://pointer.kro-ncrv.nl/gemeenten-massaal-in-de-fout-met-energietoeslag-2023. (Foto: ANBO).

Maandag 30 januari 2023

Nieuwe regeling voor jonge woningzoekenden in Amstelveen
Jongeren (28-34 jaar) die lang staan ingeschreven bij WoningNet, kunnen moeilijk een woning vinden in Amstelveen. Dit komt mede doordat zij met 28 jaar hun voorkeurspositie kwijtraken.
Daarom hebben burgemeester en wethouders (B&W) besloten deze groep direct te bemiddelen voor een sociale huurwoning. Dit gebeurt via de regeling Maatwerk Wonen. Jonge woningzoekenden kunnen tussen 13 februari en 31 maart het online aanmeldformulier invullen op  https://www.amstelveen.nl/maatwerkwonen.
Van 2019 tot en met 2022 heeft Amstelveen elk jaar twintig woningen toegewezen aan bovengenoemde jongeren via de Maatwerkregeling Wonen. Samen met woningcorporatie Eigen Haard wil het gemeentebestuur in 2023 wederom twintig huizen toewijzen. Woningzoekenden krijgen eenmalig een woning aangeboden als zij voldoen aan de criteria. De gemeente doet de aanmelding en beoordeling.
Om in aanmerking voor een sociale huurwoning te komen moeten jongeren minimaal zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van Amstelveen. Of zij moeten de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken hier hebben gewoond. Ook moeten jongeren zes jaar of langer op zoek zijn naar een sociale huurwoning via WoningNet, met minimaal drie reacties het laatste halfjaar. Kandidaten mogen sinds 2019 geen woning hebben geweigerd. De inkomensgrens is € 44.035 (alleenstaanden) en € 48.625 (meerpersoonshuishoudens). (Foto; ANP).

Zie ook:  https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/maatwerkregeling-voor-28-34-jarige-woningzoekenden?fbclid=IwAR2IMDFFjUVQwlg-Mddkh-KUOQVpI4lwMFyxBoAGAV3ocEY2lj6dINOKSMs

Zaterdag 28 januari 2023

Nationale en kinderombudsman:
“Gezinnen onvoldoende beschermd bij huisuitzetting’’

Als gezinnen gedwongen uit huis worden gezet, voldoet de overheid niet altijd aan haar verplichtingen als het gaat om mensen- en kinderrechten. Dit concluderen de nationaal ombudsman (Reinier van Zutphen) en kinderombudsman (Margrite Kalverboer) na gezamenlijk onderzoek. Zij hebben hun bevindingen gepubliceerd en per brief aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Beiden doen aanbevelingen voor verbeteringen.
Regelmatig ontvangen Van Zutphen en Kalverboer klachten van kinderen, ouders en professionals over huisuitzettingen. Dit was de reden voor een gezamenlijk onderzoek in 2022. Huisvesting is een fundamenteel recht. Toch kunnen gezinnen uit huis worden gezet als er sprake is van huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit, mits de overheid aan bepaalde verplichtingen voldoen. Zo is het verboden dat gezinnen dakloos worden. Ook moet de overheid welzijn en ontwikkeling van kinderen beschermen.
De twee ombudsmannen zien dat dit niet altijd gebeurt. Van Zutphen: “Ik zie dat er mensen dakloos dreigen te raken omdat zij zelf voor nieuwe huisvesting moeten zorgen. Als gemeente wel hulp biedt, belanden gezinnen vaak langdurig in allerlei tijdelijke woonoplossingen. Deze mensen ervaren enorm veel stress en zijn dan feitelijk dakloos.”
De ombudsmannen concluderen dat internationale verdragen onvoldoende zijn verankerd in de huidige regelgeving en beleid. Het gaat te vaak om keuzes van individuele gemeenteambtenaren en hulpverleners. Volgens beiden kan dit leiden tot willekeur, ongelijkheid en uitsluiting. Margrite Kalverboer: “De overheid praat nooit met kinderen, ze krijgen geen ondersteuning en ze worden niet voorbereid op de toekomst. Juist voor hen is de impact enorm.”

Vroege signalering
De ombudsmannen zien ook positieve ontwikkelingen. Zo heeft de overheid de afgelopen jaren ingezet op vroege signalering van betaalachterstanden. Tijdens de coronacrisis waren huisuitzettingen verboden. Daar staat tegenover dat het vinden van behoorlijke huisvesting door de schaarste stukken moeilijker is geworden en meer gezinnen in de knel komen door de hoge inflatie en energieprijzen. Van Zutphen: “Vroege signalering helpt maar is slechts een deel van de puzzel. Zo moeten gemeenten zorgen voor behoorlijke alternatieve huisvesting. Ook moeten gemeenten en woningcorporaties ouders en kinderen goed informeren over een huisuitzetting.”
Het aantal ontruimingen in Nederland daalde van 5520 in 2015 naar 1400 (2021). In 58 procent was sprake van huurschuld en in zestien procent ging het om overlast. In acht procent was drugsproblematiek de aanleiding. In dit laatste geval maken gemeenten vaak gebruik van de zogeheten ‘Wet Damocles’ (Opiumwet artikel 13B), waarbij zij (tijdelijk) een woning met bijvoorbeeld een hennepplantage kunnen sluiten. In dat geval staan niet alleen de drugsdealer maar alle bewoners op straat. Daarom zou de ‘Wet Damocles’ volgens de beide ombudsmannen pas als laatste remedie mogen worden ingezet.
Zie ook:  https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2023/mensen-en-kinderrechten-van-gezinnen-onvoldoende-beschermd-bij-huisuitzettingen.


Woensdag 25 januari 2023

Verdubbeling vouchers witgoedactie
De gemeente Amstelveen verdubbelt het aantal vouchers van de witgoedactie van vijfhonderd naar duizend. Dit maakte een beleidsambtenaar gisteren (dinsdag 24 januari) bekend tijdens een vergadering van de Participatieraad Sociaal Domein (PSD).
Met een voucher van € 500,- kunnen Amstelveners met een minimuminkomen een energiezuinige koelkast, vriezer, koel-vriescombinatie, wasmachine of wasdroger aanschaffen. Uit onderzoek blijkt dat vervanging van een tien jaar oud witgoedapparaat zo’n € 160,- per jaar bespaart op de energierekening.
Op 27 oktober 2022 maakte Floor Gordon (D66), wethouder duurzaamheid, de witgoedactie wereldkundig. In aanmerking komen Amstelveners die tot 130 procent van bijstandsnorm verdienen. In eerste instantie stelde de D66-wethouder vijfhonderd vouchers à € 500 euro beschikbaar. Op dat besluit kwam kritiek van diverse raadsleden en maatschappelijke organisaties, omdat dit aantal veel te laag zou zijn om iedereen te bedienen. Ook de trage uitvoering was velen een doorn in het oog. Zo zouden alle huishoudens, die in aanmerking komen voor de energietoeslag van € 1300,- informatie ontvangen over de witgoedactie. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
De Participatieraad Sociaal Domein bestaat sinds november 2016. Deze raad adviseert het college van B &W over het sociaal beleid van de gemeente Amstelveen. Daarbij gaat het onder andere om de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De raad komt maandelijks bijeen, steeds op dinsdagmiddag om 13.30 uur. De eerstvolgende vergadering is op 28 februari.


Dinsdag 24 januari 2023

Opinie

Oproep voor mensen met blokverwarming!

De kosten voor blokverwarming rijzen de pan uit. Er zijn honderden gedupeerden in Amstelveen. De verhalen zijn schrijnend.

Het begint bij een paar honderd euro maar al snel heb je duizenden euro’s schuld die je niet kunt terugbetalen, want de inkomsten gaan niet omhoog. De gevolgen zijn niet te overzien. Mensen hebben zorgen, slapen slecht, gaan ruzie maken, voelen zich machteloos, verliezen hun vertrouwen in de overheid, worden boos en raken teleurgesteld. En degenen die aan de bel trekken bij hulpdiensten, krijgen ook 'nee' op hun bezwaar want er zijn nog geen nieuwe regelingen bekend. Mensen voelen zich niet gehoord. Kortom, het wordt er voor deze mensen niet beter op.

Eigen Haard

Ook bij de FNV, sector uitkeringsgerechtigden kwamen vele berichten binnen van Amstelveners die in de problemen komen, vertelt Wil Roode. ”Ik heb namens een dame die ook in financiële problemen is gekomen door de enorme kosten voor de blokverwarming, bezwaar aangetekend in een e-mail naar Eigen Haard. En tot mijn verbazing werd het bezwaar toegekend. Deze dame hoeft de extra kosten voor februari niet te betalen. Ik wist niet dat ik het zo eenvoudig was. Ik was blij voor deze mevrouw maar tegelijkertijd roept het bij mij geen vertrouwen op waarom Eigen Haard dit niet open en transparant communiceert.”
Volgens dr. Ellen Steijvers, onderzoeker en adviseur op het gebied van governance, cultuur en gedrag, valt het in deze situatie op dat Eigen Haard en de gemeente niet zelf het initiatief nemen tot handelen. Wanneer deze partijen wel het initiatief hiertoe zouden nemen, dan zouden ze de mensen met blokverwarming proactief een brief kunnen sturen. Of nog proactiever: ze zouden het ook al kunnen verrekenen bij de aankomende rekening. Hierdoor zouden veel problemen bij mensen thuis voorkomen kunnen worden. En zeker niet laten afhangen van een bezwaarschrift.
De reden om dit alles niet te doen, en geen initiatief te nemen, kan tweeledig zijn in termen van gedrag: het kan onbewust (men ziet het eigen gedrag niet) of bewust gedrag zijn (men denkt aan de portemonnee van de instantie en/of de eigen resultaten). “Feit blijft dat het geen integer gedrag is wanneer het gevolg is dat instanties letterlijk en figuurlijk mensen in de kou laten staan,” aldus Ellen Steijvers.

Teken bezwaar aan!

Bij deze willen wij, Wil Roode en Ellen Steijvers mensen met blokverwarming oproepen om bezwaar te maken bij Eigen Haard (e-mailadres Eigen Haard) en cc te sturen naar  info@amstelveen.nl  en daarbij de volgende tekst toe te voegen: ”Hierbij maak ik bezwaar tegen de enorme kosten van mijn blokverwarming vanaf januari tot en….Dit gaat om een bedrag van (bedrag invullen) per maand. Ik doe hierbij de klemmende oproep aan uw organisatie om dit voor nu en in de toekomst te herstellen, zodat ik niet in de financiële problemen kom. Alvast dank!" (Foto: Energienieuws.info)

Wil Roode en Ellen Steijvers

Zondag 22 januari 2023

FNV doet aangifte tegen vijf gemeenten vanwege fraudescorekaart

De FNV heeft zaterdag 21 januari aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen vijf gemeenten: Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Veenendaal. Deze Utrechtse gemeenten gebruik de zogeheten fraudescorekaart bij de aanvraag van bijstand of een andere uitkering. Zo liepen kappers, bouwvakkers of inwoners van een ‘verkeerde’ wijk grote kans op het predicaat ‘potentiële fraudeur’. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “De rechter heeft reeds in 2020 in de uitspraak over SyRI het gebruik van dergelijke risico fraude indicatoren verboden.” De vijf gemeenten zijn pas gestopt na een uitzending van radioprogramma Argos in juni 2022.
Dat vijf gemeenten ook na 2020 nog de fraudescorekaart inzetten, bleek na gezamenlijk onderzoek van Argos, Lighthouse Reports en NRC Handelsblad. Hierna heeft vakbond FNV een meldpunt geopend waar uitkeringsgerechtigden konden checken of ze bij de uitkeringsaanvraag werden bestempeld als fraudeur.
Bij dit meldpunt kwam 165 meldingen binnen. Meer dan de helft van de mensen had geen idee waarom ze verdacht werden van fraude. In het FNV-rapport over de resultaten staan schrijnende verhalen van mensen die huisbezoeken of een extra controle kregen door de Belastingdienst. Jong: “Dit rapport is opnieuw een dringend signaal hoe de overheid omgaat met haar burgers omgaat en hoe groot de noodzaak is om dat te veranderen. Van 2004 tot 2020 zetten 158 gemeenten de scorekaart in. Jong: “Dit is een gevolg van jarenlang overheidsbeleid dat mensen met een uitkering neerzet als profiteurs.”
Na de SyRI-uitspraak in 2020 riep VNG gemeenten op onmiddellijk te stoppen met de fraudescorekaart. De meeste gemeenten deden dit ook, de vijf bovengenoemde gemeenten uitgezonderd. Vandaar de FNV nu aangifte heeft gedaan tegen deze lokale overheden. Jong: “Ondanks alle waarschuwingen gingen deze gemeenten door met deze risico-indicatoren die ook bij de toeslagenaffaire werden gebruikt.” Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Belastingdienst een boete opgelegd. De FNV verwacht dat dit ook zal gebeuren met de vijf gemeenten.

Het wekelijks onderzoeksprogramma Argos (Human/VPRO) heeft op zaterdag 21 januari (14-15 uur, NPO Radio1) aandacht besteed aan dit onderwerp:  https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2023/toch-geen-fraudeur.html.

Nieuwsbericht FNV


Argos


Fraudescorekaart Lighthousereports




Woensdag 18 maart 2023

Drie raadsgesprekken over sociaal domein

Op initiatief van Saloua Chaara (D66) en Victor Frequin (VVD) gaat de gemeenteraad binnenkort in gesprek met inwoners van Amstelveen en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze raadsgesprekken staat het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg, jeugdhulp, werk en inkomen) centraal. De gemeenteraad wil graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners met de gemeentelijke dienstverlening en hoe deze kan verbeteren. Dit gebeurt op drie woensdagen (15 februari, 22 maart en 12 april 2023), steeds om 19.30 uur op het raadhuis.
De eerste bijeenkomst (15 februari) gaat over maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en (ouderen) zorg (Wmo). Tijdens de tweede bijeenkomst staat jeugdhulp centraal. De derde en laatste sessie (12 april) behandelt werk en inkomen (Participatiewet en schuldhulpverlening). Aanmelden voor een of meer raadsgesprekken kan via raadsgriffie@amstelveen.nl. Zie ook:  https://www.amstelveen.nl/home/news/gesprekken-over-sociale-dienstverlening-gemeente-komt-u-ook. (Foto: Wikipedia).


Dinsdag 17 januari 2023

Twijfels over nieuw puntensysteem sociale huurwoningen
NH Nieuws besteedt aandacht aan het nieuwe puntensysteem voor de verdeling van sociale huurwoningen in veertien Noord-Hollandse gemeenten, waaronder Amstelveen. Dit systeem is maandag 16 januari ingegaan.
Het gaat voortaan niet meer alleen meer om het aantal jaren dat woningzoekenden ingeschreven staan (wachtpunten), maar ook om de persoonlijke situatie (situatiepunten) en het actief zoeken naar een woning (zoekpunten).
Iemand die al zeven jaar een sociale huurwoning zoekt, is Stefan van Wijnen (32) uit Amstelveen. Hij heeft grote twijfels over het nieuwe puntensysteem omdat het de ellenlange wachtlijsten niet aanpakt. Stefan woont in het voormalige ouderencentrum Oldenhof dat op de nominatie staat om te worden gesloopt. Drie jaar geleden besteedde NH Nieuws al aandacht aan zijn woonsituatie.
In het nieuwe puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium. Ook situatie- en zoekpunten gaan een rol spelen. Situatiepunten gelden voor urgente gevallen, zoals inwonende gezinnen met kinderen, gescheiden ouders of jongeren met Wmo-ondersteuning.
Stefan valt hier niet onder en kan alleen zoekpunten 'verdienen'. Bijvoorbeeld door minimaal viermaal per maand in te schrijven op een woning. Het is overigens ook mogelijk om aftrekpunten te krijgen door bijvoorbeeld een woning te weigeren of niet te verschijnen bij een bezichtiging. Woningnet en Woonmatch houden dit in de gaten.
Stefan is niet positief over de zoekpunten: “Iedereen zoekt veel. Dan verandert er dus niks." Hij ziet liever een centraal inschrijfproces zien, waardoor woningzoekenden ook kans maken op een huurwoning buiten hun gemeente. Hij heeft één dringende boodschap aan de politiek: "Ga eens kijken wat mensen daadwerkelijk verdienen en bouw voor de gemiddelde Nederlander. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd!”
Informatie over het nieuwe puntensysteem en de verdeling van de sociale huurwoningen staat op  https://www.socialehuurwoningzoeken.nl.

www.socialehuurwoningzoeken.nl




Zaterdag 14 januari 2023

Opnieuw ‘Cultuurbus’ voor Amstelveense basisscholen
Amstelveense basisscholen kunnen ook in 2023 weer gebruikmaken van busvervoer voor culturele uitstapjes. Deze Cultuurbus brengt klassen schoolkinderen naar culturele instellingen in Amstelveen.
Met de Cultuurbus bezoeken leerlingen voorstellingen, nemen zij deel aan rondleidingen en volgen zij workshops. Deelnemende instellingen zijn het Amstelveens Poppentheater, Ateliers 2005, Het Bostheater, Cinema Amstelveen, het Cobra Museum, Bibliotheek Amstelland, Museum JAN, Platform C, SAKB KunstLokaal en Schouwburg Amstelveen.
Het vervoer naar culturele instellingen is voor veel scholen vaak een belemmering vanwege de organisatie en hoge kosten. Dit bleek uit een haalbaarheidsonderzoek dat B&W in 2021 liet uitvoeren naar de Cultuurbus na vragen van de gemeenteraad.
De gemeente Amstelveen betaalt de Cultuurbus uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarnaast betalen scholen een eigen bijdrage. “Wij vinden het belangrijk dat basisschoolkinderen tenminste één keer in aanraking komen met kunst en cultuur in Amstelveen,” zegt wethouder Herbert Raat. “De Cultuurbus moet de financiële drempel wegnemen bij scholen om dit soort uitstapjes te organiseren.’ De Cultuurbus rijdt sinds april 2022 en is vorig jaar diverse keren ingezet. Zo zijn ruim 140 kleuters van Kindercampus King en Amsteltaal naar het Amstelveens Poppentheater gebracht. De organisatie gebeurt door Cultuureducatie Amstelland, onderdeel van Platform C. Dit is een samenwerkingsverband van culturele organisaties en scholen in de regio Amstelland. Zie ook  https://cultuurbus.cultuureducatie-amstelland.nl/de-cultuurbus-amstelveen/. (Foto: Cultuureducatie Amstelland).


Vrijdag 13 januari 2023

Amstelveen lanceert noodfonds van 2,5 miljoen euro
Het Amstelveense gemeentebestuur heeft deze week het ‘Bestedingsplan 2023 Noodfonds Stijgende Kosten’ gepresenteerd in een brief aan de gemeenteraad. In totaal stelt het college van B&W 2,5 miljoen euro beschikbaar om inwoners met een minimuminkomen, ondernemers en maatschappelijke instellingen te helpen die door de sterk gestegen prijzen (vooral energie) in acute problemen zijn gekomen. Voor de korte termijn gaat het om ruim een miljoen euro.
Het noodfonds is een wens van gemeenteraad die hiervoor pleitte tijdens de begrotingsbehandeling van 2023 in november. In het noodfonds zitten ook steunmaatregelen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de middeninkomens (130 tot 150 procent van het sociaal minimum).
Voor mensen met een minimuminkomen en de overige inwoners komen er enkele specifieke maatregelen. Zo ontvangen alle chronisch zieken en gehandicapten een eenmalige uitkering van 200 euro. Hiervoor heeft de gemeente 129.500 euro uitgetrokken. Gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen € 75,- per basisschoolleerling en € 150,-  voor middelbare scholieren. Het budget hiervoor is € 114.500,-. Voor Amstelveners in de schuldhulpverlening gaat het vrij te besteden maandbedrag voor de kosten van levensonderhoud omhoog (budget € 20.000).

Witgoedactie
Verder heeft het college 275.000 euro gereserveerd voor de nieuwe witgoedactie. Inwoners die nieuwe, energiezuinige huishoudelijke apparatuur aanschaffen, kunnen 500 euro subsidie krijgen. De verwachting is wel dat 500 vouchers te weinig zijn om aan alle aanvragen te voldoen, daarom overweegt de gemeente het budget te verhogen.
Voorts kunnen huishoudens gratis een energieadviseur van het FIX-team inhuren om hun woningen energiezuiniger te maken. Hiervoor is 65.000 euro beschikbaar. Voorts heeft het college 80.000 euro gereserveerd voor schrijnende gevallen. Het gemeentebestuur wil verder 100.000 spenderen aan warme buurthuizen. De bijdrage aan de Voedselbank gaat waarschijnlijk, net als in 2022, omhoog met 10.000 euro.

Verlenging
Het college van B&W geeft aan dat het Noodfonds geldt voor heel 2023. Aan het eind van het jaar zal het gemeentebestuur bekijken of verlenging nodig is. Dit hangt met name af van de ontwikkeling van de energieprijzen en de kosten van levensonderhoud, en van steunmaatregelen van de regering (Foto: DEB).


Noodfonds Stijgende Lasten Amstelveen 2023




Woensdag 11  januari 2023

Opinie

Beslag op inkomen? Check de beslagvrije voet!
Op 1 januari 2023 zijn de uitkeringen en het minimum loon omhoog gegaan met ruim tien procent. Als er beslag ligt op het inkomen, kan dat tot gevolg hebben dat er meer geld naar de deurwaarder gaat. De beslagvrije voet wordt in veel gevallen niet automatisch aangepast.
Bij een bijstandsuitkering blijft de ruimte voor beslag vijf procent van de uitkering, daar hoeft niets voor geregeld te worden. Bij ander minimum inkomen uit werk of uitkering, zoals de AOW, WIA en WW, is de automatische verhoging van de beslagvrije voet nog niet wettelijk geregeld.
De deurwaarder is wettelijk verplicht minimaal eenmaal per jaar de beslagvrije voet opnieuw te berekenen. Om ervoor te zorgen dat u niet te veel afdraagt, kunt u de deurwaarder vragen om de beslagvrije voet per 1 januari 2023 opnieuw te berekenen. Stuur dan de loongegevens van januari 2023 mee.
Als u een inkomen boven het minimum hebt, kan de beslagvrije voet soms lager uitvallen. Dan gaat er meer geld naar de deurwaarder. Maak daarom eerst een berekening voordat u de deurwaarder benadert. U kunt de berekening maken op www.uwbeslagvrijevoet.nl.  Hebt u vragen hierover of hulp nodig, neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden bij u in de buurt.
(Foto: Credit Expo)

Uw belastingvrije voet




Woensdag 11 januari 2023

Portret Amstelveense sleutelpersoon Mohamad

AAN!Amstelveen heeft op zijn website een aardig portret van Mohamad, een van de acht sleutelpersonen van de gemeente Amstelveen. Sleutelpersonen verbinden diverse mensen en culturen. Zo maken zij statushouders wegwijs in de Nederlandse samenleving en adviseren de gemeente en professionele instellingen. Het zijn doorgaans statushouders die al langer in Nederland wonen. Zij beheersen de Nederlandse taal goed, hebben een groot netwerk en kennen de gemeente en maatschappelijke organisaties goed.
“Iedereen kent Mohamad!,” aldus AAN!Amstelveen. “Van de kledingbank, het financieel café in Keizer Karelpark, de bewonerscommissie, de Lief en Leedstraat in de Ambrosiuslaan, het MOC aan de Lindenlaan, het Nieuwsplein, de Cliënten Minimaraad enzovoorts. Mohamad zet zich al jaren in als vrijwilliger om mensen te helpen, samen te brengen en te activeren.”
In 2019 heeft de gemeente Amstelveen MEE Amstel en Zaan en Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland gevraagd een proefproject te starten met sleutelpersonen. Door invoering van de Wet inburgering, zijn gemeenten vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van onder anderen statushouders.
Inmiddels zijn sleutelpersonen geen vrijwilligers meer maar in dienst van de gemeente. Uit landelijk onderzoek blijkt dat zij een positief effect hebben op statushouders. Amstelveen telt acht sleutelpersonen (vier mannen en vier vrouwen) uit Syrië, Eritrea, Somalië en Irak. Zij worden getraind door MEE en expertisecentrum Pharos.
Voor meer informatie zie: https://aanamstelveen.nl/sleutelpersoon-mohamad/.

Evaluatie proef sleutelpersonen Amstelveen 22 juli 2021





Maandag 9 januari 2023

Opinie

De Participatiewet: de wet die de algemene bijstandsuitkering regelt

 Veelal gaat dit gewoon goed, maar er kunnen fouten worden gemaakt of onduidelijkheden ontstaan. Een vraag bij de consulent werk en inkomen levert vervolgens nog meer vragen op en onderbuikgevoelens van ‘het gaat niet helemaal goed’.

Hulp inschakelen is dan de enige oplossing, maar kan voor velen een drempel zijn, want ineens wordt er aan je gevraagd om onderbouwende informatie. Maar wat nu als je dat allemaal niet één, twee, drie voorhanden hebt? De paniek slaat toe!

Daar waar het gaat om een aanvraag bijstand of bij onduidelijkheden over eigen inkomsten verrekenen met de uitkering, vraagt de hulpverlener/jurist om brieven van en e-mailwisselingen met de gemeente, salaris- en uitkeringsspecificaties en de bankafschriften van die inkomsten.
Deze gegevens heeft de hulpverlener/jurist nodig om te kunnen vaststellen of er inderdaad iets niet goed gaat. Of om juist uitleg te kunnen geven dat het wel volgens de Participatiewet is uitgevoerd. In beide gevallen dient er in ieder geval duidelijkheid te zijn, dit voorkomt een boel stress.

Het is dus van belang om alle brieven van en mailwisselingen met de gemeente, salaris- en uitkeringsspecificaties en de bankafschriften van die inkomsten goed te bewaren in een ordner. En om de gegevens die niet op papier staan maar digitaal worden aangeleverd, iedere maand te downloaden. Nog mooier is om alles digitaal in een pdf te hebben.

Maar wat nu als je niet beschikt over een laptop of printer/scanner? Zoek in dat geval hulp bij iemand die je hier maandelijks bij kan helpen. Doordat alle gegevens nu maandelijks up-to-date zijn, slaat de paniek al veel minder toe. De gegevens zijn nu ook voor een hulpverlener/jurist snel te krijgen, zodat er snel duidelijkheid kan worden gegeven.

De hulpverlener/jurist kan, als u hem of haar daarvoor een machtiging geeft, ook contact opnemen met de gemeente om vraagstukken van uw kant sneller te kunnen beantwoorden. En komt de hulpverlener/jurist er niet uit met de gemeente, dan kan hij of zij een bezwaarprocedure voor u starten.

De bezwaartermijn op een besluit (brief/uitkeringsspecificatie) van de gemeente is zes weken, dus enige spoed is aanwezig om de juiste gegevens aan te leveren aan de hulpverlener/jurist.

Peter Kamp, financieel en juridisch adviseur Frankhuis & Twistvliet


Zondag 8 januari 2023

Misstanden bij sociale werkbedrijven

Het Brabants Dagblad van zaterdag 7 januari heeft een uitgebreid artikel over sociaal werkbedrijf Weener XL in Den Bosch. Dit bedrijf moet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan betaald werk.
Bij Weener XL blijkt van alles mis te zijn. Leidinggevenden bedreigen en beledigen personeelsleden en dwingen hen bij ziekte toch te werken. Ook delen deze managers vaak disciplinaire straffen en salariskortingen uit. In 2022 ging het om 134 straffen en 25 opschortingen of kortingen van het salaris. Volgens Maaike Zorgman, bestuurder bij FNV Uitkeringsrechtigden Regio Noordwest, is dit aantal veel te hoog. “Het is bizar dat deze sancties zijn toegestaan, terwijl in de grondwet staat dat mensen recht hebben op levensonderhoud, ”aldus Zorgman die ook vaak te vinden is in Amstelveen.
De problemen in Den Bosch staan niet op zichzelf. Ook in Eindhoven, Terneuzen, Breda, Doetinchem en Roermond zijn er regelmatig klachten over sociale werkbedrijven. Volgens deskundigen is dit voor een belangrijk deel te wijten aan de invoering van de Participatiewet in 2015. Hierdoor verdwenen de sociale werkplaatsen en werken er nu veel uiteenlopende groepen in de sociale werkbedrijven. Niet alleen mensen met een lichamelijke handicap maar ook werknemers met uiteenlopende psychische problemen, bijstandsgerechtigden, statushouders en ex-gedetineerden. Groepen die hun eigen aanpak nodig hebben. Door geldgebrek en forse bezuinigen de afgelopen jaren zijn managers hiervoor niet of onvoldoende getraind.
Volgens vicevoorzitter Kitty Jong overweegt vakbond FNV daarom een keurmerk in te stellen voor deze sector. Alleen sociale bedrijven die cao-lonen betalen en voldoende tijd en middelen besteden aan scholing en begeleiding zouden hiervoor in aanmerking komen, aldus Jong. (Foto: Weener XL).

Het volledige artikel is hieronder te lezen:

BD1.pdf (808.05KB)
BD1.pdf (808.05KB)
BD2.pdf (807.44KB)
BD2.pdf (807.44KB)


BD3.pdf (2.47MB)
BD3.pdf (2.47MB)


BD4.pdf (3.11MB)
BD4.pdf (3.11MB)



Zaterdag 7 januari 2023

Opinie

Zoeken naar een naald in de gemeentelijke hooiberg

De gemeente Amstelveen krijgt vaak -terecht- het verwijt dat de informatievoorziening aan haar inwoners onder de maat is. Beperkte openingstijden en een slechte telefonisch bereikbaarheid van het gemeentehuis, geen of minimaal voorlichtingsmateriaal en een onoverzichtelijke website. Dit laatste geldt zeker voor het sociaal domein.
Al diverse malen hebben burgemeester en wethouders beterschap beloofd na kritische vragen van raadsleden, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Maar het lijkt nog altijd niet erg te lukken met een betere communicatie. Neem bijvoorbeeld het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 2023 dat al op maandag 16 januari moet ingaan. Een zeer belangrijk onderwerp dat gaat over de verdeling en toewijzing van sociale huurwoningen, zo’n dertig procent van de totale woningvoorraad.
Op dinsdag 3 januari heeft wethouder Adam Ekzakalai van Wonen (zie foto) hierover een brief gestuurd naar de gemeenteraad gestuurd, met drie uitvoerige bijlagen: de Huivestingsverordening 2022, de Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2023 en het ‘Was-Wordt-overzicht Uitvoeringsregels 2019-2023’. Samen goed voor zo’n 75 pagina’s onbegrijpelijk vakjargon.
Deze informatie is nauwelijks te vinden: er staat geen persbericht met heldere uitleg op de homepage, maar we moeten diep doordringen in de krochten van de gemeentelijke website om deze informatie boven water te krijgen op https://www.amstelveen.nl/bestuurslijkeinformatie en dan nog een flink aantal keren doorklikken. Je moet het allemaal maar weten als simpele ziel met beperkte digitale vaardigheden! En dan nog: eigenlijk moet je bijna twee academische studies, Nederlands en wiskunde, hebben doorlopen om het vakjargon en de bijbehorende tabellen te begrijpen.
Gemeente Amstelveen, neem uw verantwoordelijkheid en zorg nu eindelijk eens voor heldere communicatie. Zowel op uw website en de gemeentelijke pagina’s in de lokale media als op het stadhuis zelf. Laat uw inwoners niet eindeloos zoeken naar de spreekwoordelijke naald in de gemeentelijke hooiberg! (Foto: Fotostudio Wierd).


Collegeadvies nieuw verdeelsysteem sociale huur 2023



Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen 2022



Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2023




Vrijdag 6 januari 2023

Jeugdeducatiefonds ziet armoede toenemen op basisscholen

Niet eerder hebben Nederlandse basisscholen zoveel aanvragen voor eerste levensbehoeften gedaan bij het Jeugdeducatiefonds als in het laatste kwartaal van 2022. Hierbij ging het onder meer om de aanschaf van eten, onderbroeken en winterjassen. Dat meldt het fonds, waar basisscholen kunnen aankloppen voor financiële en materiële steun voor leerlingen die in armoede leven. In totaal deden basisscholen voor 3,6 miljoen euro een beroep op het Jeugdeducatiefonds.
Volgens voorzitter Hans Spekman, oud-voorzitter van de PvdA, is er een ‘alarmerende verschuiving” te zien. Zo deden veel scholen in 2021 nog veel aanvragen voor bureaus, bedden en laptops om scholieren tijdens de coronapandemie thuis een eigen leerplek te geven. Toen de scholen weer opengingen, verschoof het accent naar het ‘inhalen van achterstanden’ via aanvragen voor huiswerkbegeleiding en coaching.
Inmiddels krijgt het Jeugdeducatiefonds steeds aanvragen binnen voor bescherming tegen de koude. Als voorbeeld noemt Spekman een school in Rotterdam die fleecedekens wilde aankopen omdat ouders geen geld hebben voor de verwarming. Ook het aantal aanvragen voor winterjassen verdrievoudigde sinds september 2022. Volgens Spekman staan veel gezinnen sinds vorig jaar in de 'overleefstand. “Het laat zien dat de prioriteiten inmiddels zijn verschoven van helpen groeien naar helpen bestaan. Dat is onacceptabel in een rijk land als Nederland.” (Bron: ANP. Foto: Basisschool De Windroos, Zwevegem).


Dinsdag 3 januari 2023

Weinig aandacht voor minima en armoede tijdens nieuwjaarstoespraak burgemeester Amstelveen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari, heeft burgemeester Tjapko Poppens maar weinig aandacht besteed aan armoede en de verslechterde positie van minima in onze gemeente. Het ging over groot breed onderwerpen, maar pas halverwege zijn speech stipte Poppens de groeiende problemen aan waar inwoners met een smalle beurs tegenaan lopen. Dit ondanks recente onderzoeksrapporten van onder andere de Rekenkamercommissie en een klemmend beroep van de gemeenteraad en diverse maatschappelijke organisaties eindelijk iets te gaan doen aan armoedebeleid.
“Een groeiend aantal Amstelveners heeft moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen,” aldus Poppens. “Mensen die zich voorheen prima konden redden, hebben nu minder geld voor hun dagelijkse boodschappen of zetten hun verwarming uit omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Dit is ongekend voor Amstelveen. Het landelijke energieprijsplafond is niet voor iedereen toereikend. In november riep de gemeenteraad het noodfonds Opvang Stijgende Kosten in het leven om, aanvullend op de rijksregelingen, inwoners, instellingen en ondernemers te helpen die door de hoge energieprijzen in acute problemen zijn gekomen.” Verder merkte de burgemeester op dat Amstelveen inmiddels zo’n zevenhonderd Oekraïners opvangt en leegstand en illegaal verhuur van woningen harder wil aanpakken.
De volledige toespraak van burgemeester Poppens is te lezen op:

Nieuwjaarstoespraak



Zondag 1 januari 2023

GroenLinks Amstelveen wil kredietregistratie versoepelen

 

In navolging van de vier grote steden wil ook GroenLinks Amstelveen een snellere afschaffing van de kredietregistratie voor inwoners die hun schuldsanering succesvol hebben afgerond. Raadslid Stieneke Kruijer heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

In ons land registreert Bureau Krediet Registratie (BKR) niet allen kredieten maar ook alle Nederlanders met schulden. Deze registratie is momenteel vijf jaar actief na afloop van een succesvolle schuldhulpverlening – of sanering.
Wethouders van de vier grote steden hebben op 21 december een brief gestuurd naar de Stichting BKR dat zij deze termijn op 1 januari 2023 gaan verkorten naar zes maanden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden dat een registratie van vijf jaar onnodig belemmerend is voor mensen die na een succesvolle schuldsanering hun leven weer op de rit willen krijgen. GroenLinks Amstelveen is het hiermee eens en vraagt bij monde van Stieneke Kruijer of de gemeente Amstelveen bereid is dezelfde periode te gaan hanteren.
De Stichting BKR wil dat de overheid snel afspraken maakt over schuldhulpregistratie. Dit naar aanleiding van de brief van de wethouders uit de vier grote steden. BKR heeft geconstateerd dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse gemeenten verschillende opvattingen bestaan. Gemeenten pleiten voor een termijn van zes maanden, maar het ministerie heeft in antwoord op kamervragen aangegeven vooralsnog vijf jaar passend te vinden. Overigens kunnen gemeenten burgers nu al eerder afmelden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). (Foto: GroenLinks Amstelveen).
Zie verder:  https://www.amstelveenweb.com/nieuws-GroenLinks-Amstelveen-vragen-over-de-kredietregi&newsid=404404566 en  https://www.bkr.nl/nieuws/2022/12/samen-werk-maken-van-afspraken-over-registratie-van-gemeentelijke-schuldhulp/. 

 

Vrijdag 30 december 2022

Witgoedactie  Amstelveen nog steeds niet van de grond

De witgoedactie voor mensen met een kleine beurs is nog altijd niet van start gegaan. Op 27 oktober kondigde wethouder Floor Gordon de regeling aan. Mensen die al eerder de energietoeslag hebben ontvangen, wachten nog steeds op de voucher van € 500,=. De gemeente Amstelveen laat weten dat de regeling naar verwachting eind januari 2023 van start zal gaan. Inwoners kunnen nog niets ondernemen. (foto: Floor Gordon, D66). Zie voor het persbericht:
https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/witgoedactie-voor-huishoudens-met-energiearmoede


Dinsdag 27 december 2022

Verhuurders en overheid werken samen tegen huisuitzettingen

 Door huidige inflatie en de hoge energiekosten groeit het risico op betaalachterstanden bij huurders. Om huisuitzettingen te voorkomen, hebben verhuurders, gemeenten en het Rijk nu gezamenlijke afspraken gemaakt.

De Woonbond, die 1,6 miljoen huurders vertegenwoordigt, onderschrijft het belang om te voorkomen dat huurders op straat komen te staan. Tegelijkertijd blijft het volgens de belangenorganisatie belangrijk om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren. Te veel huurders zitten financieel in de knel, aldus de Woonbond. Daarom is een meerjarig huurbeleid hard nodig.

Vroege signalering
Wanneer een huurder achterloopt met de betaling, dan ontvangt de gemeente een signaal van de verhuurder. Zo kan de lokale overheid snel (schuld)hulp aanbieden. Huurders met dreigende betaalproblemen kunnen ook zelf naar hun gemeente stappen. Voorts zijn er de website  https://geldfit.nl  en het telefoonnummer 0800-8115 (gratis en anoniem). Koepelorganisaties van verhuurders, gemeenten en het Rijk maakten tijdens de coronacrisis al afspraken om betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren. (Foto: www.prinsenbeeknieuws.nl) Zie ook https://www.woonbond.nl/nieuws/verhuurders-en-overheid-werken-samen-huisuitzettingen-te-voorkomen.

Maandag 26 december 2022

Radioprogramma over armoede en dakloosheid in Nederland


Het dagelijkse actualiteitenprogramma ‘Met het Oog op Morgen’ op NPO Radio 1 heeft op Eerste Kerstdag uitgebreid aandacht besteed aan de toegenomen armoede en dakloosheid. Aan het woord komen vier deskundigen. Dit zijn GGD-medewerker Wendy Broeren en wijkagent Jan Jacobs die samen ‘Team Buitenzorg’ vormen in Nijmegen. Verder zaten in de studio Jonah Falke, auteur van het boek ’Van Armoede’ – gebaseerd op reportage in Vrij Nederland - en Albert-Jan Kruiter, actieonderzoeker is bij het Instituut voor Publieke Waarden.
Wendy Broeren zag dat vorige week, toen het koud was in Nederland, dat het veel drukker was dan normaal op de opvanglocaties. “Onze taak was vooral om mensen van de straat af te krijgen. Als zij niet naar binnen gaan, kunnen ze doodvriezen.” Met ‘Team Buitenzorg’ zoekt wijkagent Jacobs zorgmijders op. “Dit kunnen mensen zijn in de psychiatrie of met een drugs- of alcoholverslaving. Maar ook Oost-Europeanen die zijn ontslagen en dakloos zijn geworden.” Daklozen worden volgens Jacobs niet meer gezien. “Er wordt bijna letterlijk over hen heen gelopen. Er zijn ook te weinig veilige plekken om te slapen, of mensen eten niet op tijd. Met het slechte weer is de koude natuurlijk ook een uitdaging. Je wordt niet oud als je op straat leeft.”

Veel regels
Het is lastig om mensen te laten doorstromen als ze wél hulp accepteren. “Dat is bijna onmogelijk,” vertelt Broeren. “’Mensen moeten vaak aan allerlei regels voldoen om ergens binnen te komen, wat veel mensen al niet lukt. Terwijl we weten dat een dak boven je hoofd zoveel rust kan geven dat andere problemen naar de achtergrond verdwijnen. Als je buiten leeft, heb je veel stress. Stress tast de hersenen aan waardoor je niet naar de lange termijn kunt kijken.”
Albert-Jan Kruiter, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden, ziet ook dat er in Nederland meer daklozen bijkomen. “Hun aantal is sinds 2007 verdubbeld, het aantal kinderen in armoede is toegenomen en het aantal mensen bij de Voedselbank ook. Je ziet dat mensen in armoede pas na twee à drie jaar in de hulpverlening komen. Het is vooral een financieel probleem en geen moreel probleem.” (Foto: NPO Radio1). U kunt het item van circa 28 minuten terugluisteren op: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/a8bf50e6-513c-40b1-bc04-e70f33e9a7e0/wat-wordt-er-tegen-de-toenemende-armoede-in-nederland-gedaan


Zaterdag 24 december 2022

Column Wil Roode, oprichter www.amstelveense-minima.nl

De kerst
Samen zijn is samen lachen samen huilen …….dat wil toch iedereen?
Het wordt wel moeilijk om naar het kerstfeest te gaan als je uitgaven dusdanig zijn gestegen dat er ook geen geld over is om de bus te pakken. De laatste keer dat zij nog iets nieuws kocht, was ook al jaren geleden.
Ze schaamde zich om naar de voedselbank te gaan. Toch heeft ze noodgedwongen de stap gezet. Dapper!
De schrik sloeg haar om haar hart omdat haar sociale huur, inclusief servicekosten, is gestegen naar meer dan €1000,- per maand. Zij heeft namelijk blokverwarming en woont in de wijk Groenelaan in Amstelveen. Woningbouwvereniging Eigen Haard heeft het servicebedrag voor water en elektra verhoogd met €250,- per maand. Daarnaast betaalt ze ook nog per maand €190,- aan Vattenfall.
Als alleenstaande vrouw met een ernstige chronische ziekte moet zij rondkomen van nog geen €1000 per maand. Haar bijstandsuitkering is bij lange na niet genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Aan het einde van de maand komt zij standaard een paar honderd euro te kort.
Zij bestaat echt en uitgerekend zij kwam mij gisteren een rode kerstster brengen. We waren even samen.

Fijne kerst iedereen!

Wil Roode

Zaterdag 24 december 2022

Dagelijks kerstactiviteiten in MOC Lindenlaan

De warme kamer in MOC Buurtkamer Keizer Karel Park (KKP), Lindenlaan 75 in Amstelveen, is in de kerstvakantie elke dag open. Wijkbewoners zijn van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari welkom van 12.00 tot 14.30 uur voor diverse activiteiten met koffie, thee en hapjes. De toegang is gratis.
Het programma begint zaterdag 24 december met een lunch vanuit het Café Internationale. Op Eerste Kerstdag bespreekt Dorien Mijksenaar in 'Kerstverhalen uit diverse landen' hoe kerst in andere culturen wordt gevierd en waarom hebben wij een kerstboom hebben. Op Tweede Kerstdag kunnen bezoekers elkaar bij ‘MOC MIX’ ontmoeten in een warme kamer, met diverse hapjes.
Taalspelletjes met taaldocenten staan dinsdag 27 december op het programma. Een dag later is er een middag met de Katholieke Ouderen Bond (KBO). Team ED verzorgt donderdag 29 december de lunch. Vrijdag 30 december is er een Eritrese middag met een koffieceremonie en hapjes uit het Oost-Afrikaanse land. Oliebollen en champagne zijn er op zaterdag 31 december. Op zondag 1 januari is er weer het 'Zondagmiddagcafé' voor ouderen met spelletje en wat lekkers.
Op maandag 2 januari kunnen bewoners in ‘MOC MIX’ elkaar weer ontmoeten met hapjes en hapjes en op dinsdag 3 januari zijn er wederom taalspelletjes. Een Indiase middag met snacks en de workshop 'Kerstbomen kleien' door Namaha Pottery vinden plaats op woensdag 4 januari. Op donderdag 5 januari verzorgt Team ED de lunch. Een Arabische middag met hapjes is er op vrijdag 6 januari. Ook kunnen bezoekers dan meer leren over de Arabische cultuur. Een Somalische middag volgt op zaterdag 7 januari met hapjes en activiteiten. Het speciale kerstprogramma eindigt op zondag 8 januari om 14 uur met ‘Salsa Zondag’. (Bron: Amstelveens Nieuwsblad).


Vrijdag 23 december 2022

Amstelveen onderzoekt nieuwe locaties voor asielzoekers


De Spreidingswet gaat waarschijnlijk in februari 2023 in. Hiermee wil de rijksoverheid asielzoekers gelijkmatig spreiden over alle 355 Nederlandse gemeenten, waardoor de druk op asielcentra, met name Ter Apel, afneemt.
Volgens een eerste berekening moet Amstelveen ongeveer 350 mensen opvangen. Daarom is de gemeente op 6 december gestart met een inventarisatie van nieuwe opvangmogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar twee relatief kleine locaties. Zodra deze voorkeurslocaties bekend zijn, wil de gemeente omwonenden betrekken via een inloopavond en deelname aan klankbordgroepen. De nieuwe opvanglocaties zijn naar verwachting pas vanaf november 2023 klaar.
Het kabinet wil verder de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra versnellen. Amstelveen zegt haar doelstelling te halen door in 2022 huisvesting te vinden voor de gevraagde 104 statushouders. In de eerste helft van 2023 moet Amstelveen 111 mensen met een permanente verblijfsstatus huisvesten. Dit is inclusief 34 extra statushouders uit de tweede helft van 2022.
Oekraïners
Ongeveer 670 vluchtelingen uit Oekraïne verblijven momenteel in Amstelveen. Bij zo'n 350 gaat het om gemeentelijke huisvesting in twee hotels aan de Prof. J.H. Bavincklaan in de wijk Kronenburg. Zeventig Oekraïners verblijven in een tijdelijke noodopvang aan de naastgelegen Prof. E.M. Meijerslaan. Nog eens ongeveer 250 vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde land verblijven bij gastgezinnen. De gemeente heeft daarom de overeenkomsten met beide hotesl verlengd tot 1 januari 2024. Dit geldt ook voor Huisartsenzorg, Participe Amstelland en Vluchtelingenwerk Nederland.
Deze week verhuizen 42 Oekraïners, voornamelijk gezinnen, op eigen initiatief van het Ibis-hotel naar mini-appartementen in Diemen. De vrijgekomen hotelkamers zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen die bij Amstelveense gastgezinnen verblijven. Sinds half maart 2022 heeft het Werkplein ongeveer 235 intakegesprekken gevoerd en bemiddeld bij banen voor ongeveer 145 mensen. Momenteel ontvangen 247 Oekraïense gezinnen leefgeld van de gemeente. (Fotobijschrift: Tijdelijke opvang voor Oekraïners aan de Prof. E.M. Meijerslaan. Bron: www.amstelveenweb.com).

Voor meer informatie, zie:

https://www.amstelveen.nl/home/nieuws/langer-opvang-nodig-in-amstelveen
https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/overig/887563/onderzoek-mogelijkheden-opvang-asielzoekers-op-twee-locaties-in
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-De-situatie-opvang-van-ontheemden-in-Amstelveen-&newsid=404013378

Donderdag 22 december 2022

Tiny Kox (SP) blij over afschaffen verhuurdersheffing

Tiny Kox, lid van de Eerste Kamer voor de SP, is blij dat de senaat heeft gestemd voor het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023. Op de website van de SP heeft hij een column geschreven over 'deze vermaledijde huurbelasting die zoveel kwaad heeft aangericht.' De blog van Tiny Kox is te lezen op: https://www.sp.nl/column/tiny-kox/2022/eerste-kamer-heeft-voor-afschaffen-van-verhuurderheffing-gestemd.


Donderdag 22 december 2022

Gratis kindervoorstelling met Amstelveenpas
Inwoners met een Amstelveenpas kunnen komende tijd gratis naar een kindervoorstelling in Schouwburg Amstelveen. Met deze actie willen de gemeente en de schouwburg culturele voorstellingen toegankelijker maken voor Amstelveners met een krappe beurs. “Een middagje naar een voorstelling is niet voor iedereen vanzelfsprekend,” zegt PvdA-wethouder Marijn van Ballegooijen.
Op woensdag 28 december kunnen oudere kinderen (10+) naar de voorstelling 'Richard III'. Voor kleinere kinderen (4+) is er op woensdag 4 januari 'Assepoester de Musical'. Zaterdag 7 en zondag 8 januari zijn respectievelijk '90’s vs. 20’s' (9+) en 'De regels van Floor (8+)' aan de beurt. Houders van een Amstelveenpas kunnen één gratis voorstelling uitkiezen voor het hele gezin.
Op de website http://amstelveenpas.nl. staat alle informatie over deze voorstellingen en ook reserveren kan via deze website.


Donderdag 22 december 2022

'Hart van Nederland' bij Voedselbank Amstelveen 


‘Hart van Nederland’, het actualiteitenprogramma van SBS6, heeft woensdag 21 december een reportage gemaakt bij de Voedselbank Amstelveen. Aan het woord komen onder anderen Wil Roode, bestuurslid van de Voedselbank en initiatiefnemer van deze website, en Grietje Bouw. Nadat zij haar schulden succesvol had afgelost, hoefde de Amstelveense jarenlang niet naar de voedselbank. Maar Grietje maakt sinds kort weer noodgedwongen gebruik van deze liefdadigheidsinstelling door de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud. Grietje Bouw is ook te zien in de documentaire ‘Er is genoeg’ van regisseur Pim Giel.
Uit de reportage blijkt overduidelijk dat steeds meer Nederlanders in armoede leven. Dit merken de voedselbanken natuurlijk ook. In heel Nederland is het aantal klanten in oktober en november met ongeveer 25 procent gestegen. “Hier in Amstelveen zien we een toename van 30 tot 40 procent,” zegt Wil Roode die ook de intakegesprekken voert. “Er komen hier mensen die we nog nooit hadden gezien. Zij hebben heel lang hebben gewacht om hier naartoe te komen. Daarnaast zien we ook vaste klanten die nu weer terug bij af zijn en onze hulp hard nodig hebben.” De reportage van Hart van Nederland is te zien op: https://www.hartvannederland.nl/dossier/crisisvannl/voedselbanken-razend-druk-om-minima-een-mooie-kerst-te-bezorgen (Foto: Bart Stam).


Woensdag 21 december 2022

Profileren burgers niet gestopt na verbod rechtbank in 2020

De overheid blijft inwoners ongeoorloofd profileren. Dit ondanks een verbod van de rechtbank in februari 2020 tegen de zogeheten datakoppelingswet SyRI (Systeem Risico Indicatie). Daarom bereiden diverse organisaties een nieuwe rechtszaak voor.

Drie jaar geleden stapten diverse maatschappelijke organisaties naar de rechter om SyRI aan de kaak te stellen. SyRI is bedoeld om fraude met uitkeringen, toeslagen en belastingaangiften aan te pakken. Naast het Platform Bescherming Burgerrechten stapten ook het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Privacy First en Stichting KDVP (De Koepel) naar de rechtbank.
Die rechtszaak werd gewonnen. De rechter in De Haag oordeelde op 5 februari 2020 dat het privéleven van burgers onvoldoende werd gerespecteerd. Het was volgens de rechter niet duidelijk en transparant hoe de overheid omgaat met de analyse en verweking van gekoppelde bestanden. Dit is in strijd met Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. SyRI is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het systeem werd op reeds toegepast in Rotterdam, Eindhoven, Haarlem en Capelle aan den IJssel, overigens met de nodige technische en praktische problemen.

Nieuwe rechtszaak
Recent onderzoek van Argos en Lighthouse Reports laat zien dat de overheid nog steeds op grote schaal onverdachte burgers profileert. Voor Platform Bescherming Burgerrechten, FNV, Privacy First en Stichting KDVP reden voor een nieuwe gang naar de rechter. Tijmen Wisman, voorzitter van Platform Bescherming Burgerrechten: “Ons bezwaar tegen SyRI was dat onverdachte burgers massaal en niet-transparant werden doorgelicht door het koppelen van persoonsgegevens. Uit de documenten van Argos en Lighthouse Reports blijkt dat gemeenten en andere overheidsinstanties deze werkwijze ook na de uitspraak van de rechter in 2020 hebben voortgezet.”

Risicolijsten
De overheid hanteert risicolijsten, het gevolg van actieve samenwerking tussen onder meer de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en het UWV. Dit gebeurt door het koppelen van eigen, interne lijsten met risicosignalen. Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: “Het aantal vinkjes kan aanleiding zijn inwoners te onderwerpen aan extra controles, zoals huisbezoeken. Terwijl het voor burgers totaal onduidelijk is waarom en hoe zij zijn geselecteerd.” Zo geldt voor de Sociale Verzekeringsbank een partner in het buitenland een verhoogd risico. Voor sommige Sociale Diensten zijn dit zwangere vrouwen in de bijstand. Het niet-gebruikmaken van aanvullende financiële hulp door mensen in de bijstand kan ook een risico-indicator zijn. De verdenking is dan zijn dat iemand illegaal inkomen heeft. Ook het beruchte risicomodel van de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst was voor zo’n tien gemeenten aanleiding mensen eerder te controleren.
Het blijkt dat overheidsinstanties hun onderzoeken ook delen met veel andere partijen op afstand. Variërend van politieagenten tot wijk- en jeugdzorgteams, woningcorporaties en instanties die zich bezighouden met criminaliteit (foto: Shutterstock).

Op dinsdag 20 december (NPO 2, 23.51 uur) heeft het tv-programma Argos uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.


Maandag 19 december 2022

'Gemeente heeft te weinig invloed op goede banen voor mensen in de bijstand'

Onder de titel 'Iedereen kans op werk' heeft wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam op 9 december zijn plannen gepresenteerd om mensen in de bijstand aan betaald werk te helpen. Hiervoor is twintig miljoen euro beschikbaar.

Piet van der Lende, voorzitter van de Bijstandsbond, ziet dat de wethouder van goede wil is maar constateert tevens dat de gemeente maar weinig speelruimte heeft door de huidige Participatiewet van de rijksoverheid. Het accent ligt volgens hem veel te veel ligt op het 'kneden' van bijstandsgerechtigden om te voldoen aan de eisen van werkgevers en te weinig op banen met een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden die rekening houden met de mogelijkheden en wensen van bijstandsgerechtigden. Van der Lende: ''De wethouder zet een scala aan instrumenten in om de werkzoekenden aan te passen aan de eisen van de arbeidsmarkt. Andere instrumenten om de werkgeverskant te beïnvloeden, zodat het werk wordt aangepast aan de mensen in plaats van andersom, heeft hij niet. De effecten van dit beleid zijn beperkt of afwezig. Een links beleid op gemeenteniveau met een rechtse regering? Het lijkt onmogelijk." De volledige weblog van Piet van der Lende is te lezen op:  https://www.stellingwerven.dds.nl/herinneringenpietvanderlende/2022/12/18/linkse-ambities-op-gemeentelijk-niveau-rechts-regeringsbeleid/  

 

Zaterdag 17 december 2022

‘Participatiewet is rommelwerk’

De Participatiewet behoudt tal van pijnpunten en onvolkomenheden, ook na de wijzigingen die minister Carola Schouten wil doorvoeren. Dat betoogt Maureen van der Pligt, vakbondsbestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden, op de website van Binnenlands Bestuur.
Volgens Van der Pligt merken bijstandsgerechtigden nog niets van de beloofde ‘menselijke maat’ door de rijksoverheid en gemeenten: “Mensen zijn nog steeds doodsbang te worden gekort omdat ze een verkeerd vinkje hebben gezet.” Zolang deze ‘menselijke’ maat geen verplichting is voor gemeenten, komt er volgens haar weinig van terecht. De FNV-bestuurder heeft daarom weinig vertrouwen in de wijzigingsplannen van minister Carola Schouten voor de huidige Participatiewet.
Een voorbeeld is de zogeheten zoektermijn. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst vier weken zoeken naar werk of een opleiding voordat ze een uitkering kunnen krijgen. Minister Schouten wil dat gemeenten hiervan kunnen afwijken. Maar de vakbondsbestuurder wil liever dat deze maatregel volledig wordt afgeschaft. Ze betwijfelt namelijk of gemeenten er gebruik van gaan maken. “Zolang het niet duidelijk in de Participatiewet staat, gebeurt dat niet.”
Ook de zogeheten inlichtingenplicht is een punt van zorg: bijstandsgerechtigden moeten alle informatie aanleveren die van invloed kan zijn op hun uitkering. “Het is volstrekt onduidelijk wat daar allemaal onder valt.” Ook de soms door gemeenten geëiste tegenprestatie leidt volgens haar tot veel bijstandsellende. “Dit beteken vaak werken zonder loon en zinloze trajecten.”
Volgens haar moet ook de kostendelersnorm worden afgeschaft. Deze norm leidt er soms toe dat mensen in de bijstand hun volwassen kinderen niet meer thuis kunnen houden. Vanaf 2023 geldt de kostendelersnorm niet meer voor jongeren tot 27 jaar. Van der Pligt vindt dat de regel helemaal moet worden geschrapt. Omdat werken boven studeren gaat, kunnen mensen in de bijstand moeilijk een opleiding volgen. Van der Pligt: “Geef mensen liever een beroeps begeleidende leerweg (BBL) in sectoren waar ze hard nodig zijn” (Foto: Wikidata).
Het volledige artikel staat op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/maureen-van-der-pligt-over-de-menselijke-maat-de-bijstand


Vrijdag 16 december 2022

Steeds meer Nederlanders naar voedselbank

Het aantal klanten van de voedselbanken is in oktober en november gestegen met 25 procent ten opzichte van 2021. Eind november kreeg een record van 120.000 Nederlanders voedselhulp. Dat zijn 27.800 mensen meer dan in oktober en november vorig jaar. Dit meldt NRC van vrijdag 16 december.
De grote toename is volgens Voedselbanken Nederland te wijten aan de hoge inflatie, waardoor Nederlanders hun levensmiddelen en rekeningen niet meer kunnen betalen. Uit intake gesprekken van de Voedselbank blijkt verder dat veel Nederlanders vanaf 1 oktober een veel duurder energiecontract hebben gekregen.
In september verhoogden de voedselbanken hun ‘normbedragen’. waardoor meer mensen konden aankloppen voor een wekelijks voedselpakket. Echter, door strengere regels voor voedselverspilling komt er sinds 1,5 jaar minder voedsel binnen.
Tot oktober was het aantal klanten min of meer ‘normaal’, te weten 96.000 in heel Nederland. De snelle stijging naar 120.000 afnemers, gecombineerd met het teruglopend aanbod van levensmiddelen, stelt enorme eisen aan de voedselbanken. Nederland telt 172 voedselbanken, waar ruim 13.000 vrijwilligers werken. (Foto: Voedselbanken Nederland).

Het volledige artikel in NRC staat op: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/16/steeds-meer-nederlanders-kloppen-bij-de-voedselbank-aan-a4151700.


Vrijdag 16 december 2022

Folders minima weer terug


Voor de uitbraak van corona in 2020 beschikte de gemeente Amstelveen op het stadhuis over een uitgebreide hoeveelheid brochures en folders voor haar inwoners, dus ook voor minima. Deze folders stonden in de grote kast van de centrale ontvangstruimte, om de hoek bij de receptie.
Tijdens de corona-uitbraak was het gemeentehuis zeer beperkt toegankelijk en verdwenen alle folders uit de rekken. 
Helaas keerden deze belangrijke informatiebronnen niet terug toen het gemeentehuis weer volledig open ging voor het publiek. Een groot gemis voor met name minima, zo concludeerde Rekenkamercommissie in oktober. De communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente naar deze doelgroep moet veel beter en pro-actiever worden. Folders en brochures kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
Onze altijd alerte verslaggeefster zag vandaag dat de folders voor minima weer terug zijn in de centrale ontvangstruimte! Helaas geldt dit niet voor andere doelgroepen, zoals ouderen. Ook bij het Werkplein AA, dat bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden, zijn de folders weer terug. Helaas niet voor mensen met een minimuminkomen.


Woensdag 15 december 2022

Gemeenteraad wil breder armoedebeleid

De gemeenteraad van Amstelveen wil een breder armoedebeleid dat zich niet bepekt tot de huidige regelingen voor minima. Dit beleid moet ook inspelen op de belangrijke rol die vooral scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overige maatschappelijke organisaties kunnen spelen in het voorkomen en bestrijden van armoede.

Dit bleek woensdag 14 december tijdens het raadsdebat over de ‘Uitgangspuntennotitie beleidsplan armoedebeleid’. Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Diversiteit) beloofde de raadsleden dat hij alle suggesties serieus zal beoordelen voor het nieuwe beleidsplan armoedebeleid. Dit document moet klaar op 27 september 2023, waarna de gemeenteraad op 18 oktober een definitief besluit zal nemen. Voor het zover is, komen er nog diverse netwerkgesprekken, een klanttevredenheidsonderzoek en een rapportage over inkomenseffecten. Zo wil men niet alleen om tafel gaan zitten met minima zelf maar ook met de Participatieraad Sociaal Domein (PSD) en de Cliëntenraad Minima Amstelveen (CMA).

Kritisch rapport
Het huidige armoedebeleid uit 2019 is dringend toe aan herziening, daarover zijn alle partijen het wel eens. Niet alleen door de sterk gestegen kosten en inflatie maar ook door een kritisch rapport van de Rekenkamercommissie uit oktober. Hieruit blijkt dat slechts dertig tot veertig procent van de doelgroep in Amstelveen gebruik maakt van de bestaande regelingen en toeslagen voor minima.
Daarom heeft B &W op 22 november de ‘Uitgangspuntennotitie Beleidsplan Armoedebeleid’ gepubliceerd. Doel is een nieuw gemeentelijk armoedebeleid op te zetten voor de jaren 2024-2028. Kernpunten zijn eenvoudigere regelingen, een betere, proactieve communicatie vanuit de gemeente en meer onderling vertrouwen tussen ambtenaren en minima.

‘Kijk naar de scholen’
De meeste politieke partijen spreken hun waardering uit voor deze uitgangspunten maar pleiten voor een bredere opzet. Saloua Chaara (D66): “Pak preventie en bestrijding van armoede veel structureler aan door nauw samen te werken met werkgevers, zorginstellingen, sportverenigingen en vooral het onderwijs. Juist scholen hebben heel goed zicht op armoede.” Fatumo Farah (GroenLinks) wil graag speciale aandacht voor vrouwen. “Zij lopen de meeste risico’s: vrouwen vormen de meeste eenoudergezinnen en werken vaak parttime, hetgeen nadelig is voor hun inkomens en pensioenen.” Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen) zou het toejuichen als er een speciaal armoedefonds- of stichting zou komen. “Het liefst via een publiek-private samenwerking, waarin ook bedrijven deelnemen.”
Kitty Huismans (Burger Belangen Amstelveen): “Een integrale langetermijnvisie op armoede en minima ontbreekt, het lijkt meer een lappendeken aan maatregelen. Zo is er een groot verschil tussen structurele en incidentele armoede maar dat verschil vind ik nergens terug in dit document.”
Volgens VVD-raadslid Victor Frequin moet de gemeente bestaande regelingen veel effectiever inzetten, in plaats van steeds weer nieuwe initiatieven te starten: “We moeten ervoor zorgen dat veel meer minima gebruikmaken van de huidige regelingen. Hiermee dringen we ook armoede onder kinderen terug!”

Beperkte speelruimte
Ook wethouder Van Ballegooijen wil in het nieuwe armoedebeleid veel meer mensen bereiken met een laag inkomen. “Bij de energietoeslagen bereiken we inmiddels tachtig procent van de doelgroep, dat moeten ook het doel zijn bij de andere regelingen.” De PvdA-wethouder benadrukt dat de financiële mogelijkheden zijn. “Voor 2023 is er maar 50.000 euro extra voor armoedebeleid. Onze speelruimte is beperkt, ook doordat de uitgaven voor bijzondere bijstand jaar elk jaar stijgen!”
U kunt het raadsdebat (circa 57 minuten) terugkijken op:  https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2a6a2f4e-89e3-466f-8832-a1f8798b803e.
(Foto: Het debat in de gemeenteraad over armoedebeleid. Foto: Bart Stam)


Maandag 12 december 2023

Gemeenteraad Amstelveen praat woensdag 14 december over armoedebeleid

De gemeenteraad van Amstelveen vergadert woensdag 14 december over armoedebeleid. Centraal staat het document 'Uitgangspunten notitie beleidsplan armoedebeleid' dat het college van B&W (burgemeester en wethouders) op 22 november jl. heeft gepresenteerd. Het nieuwe beleidsplan moet ingaan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van vier jaar.

De raadsvergadering begint al om 18.40 uur maar pas rond 20.30 uur, het derde agendapunt, is het armoedebeleid. Dit debat duurt tot circa 21.30 uur.

Belangstellenden kunnen de openbare raadsvergadering bijwonen in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. Via https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/ kunt u het debat ook live volgen via internet. Op deze website treft u ook de volledige agenda en de vergaderstukken aan die ook hieronder staan. (foto: www.amstelveenblog.nl)

 

Beleidsnotie armoedebeleid Amstelveen
Rekenkameronderzoek Minimabeleid
Raadbesluit minimabeleid 9-11-2022


Zaterdag 10 december 2022

Keizer Karel College vult kratten Voedselbank

Leerlingen van het Keizer Karel College in Amstelveen hebben een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank Amstelveen. Dit meldt www.amstelveenweb.com van zaterdag 10 december.
Scholieren van alle jaargangen hebben, geholpen door docenten en ouders, de afgelopen twee weken ruim honderd kratten gevuld met levensmiddelen. Voedselbank Amstelveen deelt deze kratten uit aan gezinnen met een minimuminkomen.
De organisatie was in handen van de UNESCO-leerlingencommissie van het Keizer Karel College, geholpen door de UNESCO-coördinatoren en de Junior Ambassadors van de middelbare school voor HAVO, Atheneum, Gymnasium en Technasium. De promotie van deze inzamelingsactie ging via posters en social media. Op een inzamelpunt in het schoolgebouw konden de leerlingen hun producten inleveren. Na twee weken werden alle donaties gesorteerd.
De Voedselbank Amstelveen is verheugd over de steun van de scholieren. Er zijn in Amstelveen ruim 120 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank. Dit aantal zal de komende tijd zeer waarschijnlijk toenemen.
De Amstelveense scholieren vonden het waardevol te kunnen bijdragen aan deze actie. “Het voelt altijd goed om mensen in nood te helpen,” aldus Alissa uit 6 VWO. Zie ook:
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Leerlingen-van-KKC-vullen-meer-dan-100-kratten-v&newsid=403007466
(Foto: leerlingen van het KKC bij de ingezamelde kratten voor de Voedselbank).

Vrijdag 9 december 2022

FNV-informatiebijeenkomst studeren met uitkering 26-1-2023

FNV Uitkeringsgerechtigden houdt op donderdag 26 januari 2023 een informatiebijeenkomst over het volgen van een opleiding met een uitkering. De bijeenkomst heeft als titel  ‘Weer naar school met een uitkering? Ervaringen en mogelijkheden. Samen voor Beter'. Niet alleen FNV-leden maar iedereen is welkom De bijeenkomst is van 20 tot 22 uur en heeft plaats in het Vakbondshuis aan de Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam. Meer informatie vindt u op bijgevoegde PDF.


Donderdag 8 december 2022

Uitkeringen en toeslagen stijgen per 1 januari 2023
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft via www.rijksoverheid.nl de nieuwe bedragen gepubliceerd van alle uitkeringen en toeslagen per 1 januari 2023. Deze tarieven stijgen in het nieuwe jaar evenredig mee met het wettelijk minimumloon dat omhoog gaat met 10,5 procent (van € 1756,20 naar € 1934,40 bruto per maand). Ook de minimumjeugdlonen stijgen per 1 januari met hetzelfde percentage. De overheid verhoogt verder de kinderbijslag vanwege alle prijsstijgingen voor consumenten.
De uitkeringen en tarieven die het betreft zijn de Participatiewet, IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), AOW, Anw (Algemene Nabestaandenwet), Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet. Meer informatie is te vinden op: 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023




Dinsdag 6 december 2022

Hogere toeslag voor 28.000 Amsterdammers

Ongeveer 28.000 Amsterdammers met een laag inkomen krijgen deze week een extra toeslag van de gemeente. Volgens wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening) staat de bestaanszekerheid van deze inwoners onder druk door de hogere prijzen van levensmiddelen, energie en andere basisbehoeften.
De gemeente Amsterdam verdubbelt voor deze kwetsbare doelgroep de zogeheten Individuele Inkomenstoeslag (ITT). Dat is een jaarlijkse toeslag voor Amsterdammers die minimaal drie jaar een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op verbetering van hun financiële situatie. Dit jaar krijgen alleenstaanden geen 85 euro maar 170 euro uitgekeerd. Samenwonenden krijgen nu 340 euro - in plaats van 170 euro - per huishouden.
Amsterdam wil inwoners met een laag inkomen nu steunen omdat veel landelijke steunmaatregelen pas volgend jaar ingaan, aldus Moorman. (Bron: Het Parool van 6 december 2022).


Maandag 5 december 2022

Bijna helft zet de verwarming uit
Bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) zet momenteel de verwarming uit om kosten te besparen, ook nu de buitentemperatuur daalt. Dit meldt onderzoeksbureau Ipsos vandaag. Het onderzoeksbureau heeft het onderzoek uitgevoerd tussen 25 en 28 november toen de maximumtemperaturen rond de 10 graden Celsius lagen.
Het zijn vooral huishoudens met een laag (53 procent van het totaal) en middeninkomen (49 procent) die besparen op hun energiekosten. Onder de hoge inkomens zet slechts 36 procent de verwarming uit. Ipsos sluit niet uit dat een deel is overgeschakeld op elektrische verwarming of houtkachels.
Ipsos meldt dat besparen op verwarmings- en energiekosten al langer een trend is. Sinds september 2022 zou ongeveer zeventig procent de verwarming lager hebben gezet. “Ook nu het kouder wordt, zetten besparende Nederlanders tot nu toe stug door,” aldus het onderzoeksbureau.
Het prijsplafond op elektriciteit en aardgas, dat vanaf januari 2023 ingaat, neemt de zorgen bij mensen niet meteen weg, aldus Ipsos. Zo geeft slechts een kwart van de Nederlanders aan door de invoering van het prijsplafond minder zorgen te hebben. (foto: Het Nieuwsblad).


Donderdag 1 december 2022

Lancering nieuwe website

Op het Keizer Karel College in Amstelveen is op donderdag 1 december de nieuwe website www.amstelveense-minima.nl gelanceerd. Deze toegankelijke en kleurrijke website biedt waardevolle informatie voor Amstelveners die rond de armoedegrens leven of zorgen hebben over hun inkomen.
Sem Giesbers (14) en Pieter Meeuwse (13) verzorgden de presentatie. De VWO-scholieren hebben de website ontworpen en gebouwd in opdracht van Wil Roode. Sem en Pieter zitten in klas 2 van het Technasium en hebben deze opdracht uitgevoerd voor het vak Onderzoek en Ontwikkeling.
Bij de presentatie waren ook Bart Stam, die zorgt voor de redactionele ondersteuning, Stieneke Kruijer (raadslid GroenLinks en oud-docent van het Keizer Karel College), Maaike Zorgman (FNV) en de journalisten Johan Th. Bos (Amstelveenblog) en Ernst Jan Wilhemis, eindredacteur van RTVA Amstelveen aanwezig.
De nieuwe website zal dagelijks nieuwsberichten plaatsen met belangrijke en nuttige informatie. Daarbij gaat om zaken als de nieuwe participatiewet, het aanvragen van toeslagen of hulp bij de hoge energiekosten. Er zijn handige links naar bijvoorbeeld de gemeente Amstelveen, de Voedselbank en de Kledingbank. Ook zijn er blogs en video’s te vinden.
Op de website van RTV Amstelveen staat een reportage over de lancering, zie: